Quy định về Bảo hộ sáng chế trong TPP

Quy định về Bảo hộ sáng chế trong TPP

By admin - Tháng Bảy 16, 2018

Quy định về Bảo hộ sáng chế trong TPP

Sáng chế là một đối tượng bảo hộ quan trọng trong phần sở hữu trí tuệ của TPP, đây là một trong những nội dung được các quốc gia thành viên đàm phán gay gắt nhất và cuối cùng các bên đã thống nhất một số nội dung như sau:

1.Quy định về đối tượng bảo hộ: Đối với một sản phẩm đã biết, TPP quy định rằng bằng độc quyền sáng chế có thể được cấp cho ít nhất một trong các yêu cầu như sau:

– Sử dụng mới một sản phẩm đã biết;

– Phương pháp mới sử dụng sản phẩm đã biết;

– hoặc quy trình sử dụng mới sản phẩm đã biết.

2.TPP quy định về thời gian ân hạn đối với tính mới như sau:Thời gian ân hạn để chủ đơn có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế đã được công bố là 12 tháng tính từ ngày sáng chế được công bố tại bất kỳ nguồn thông tin nào.

Sáng chế có thể do chính tác giả thực hiện hoặc người khác thực hiện có phép hoặc trái phép.

3. Quy định về minh bạch thông tin sáng chế: TPP quy định các quốc gia thành viên phải có nghĩa vụ công bố cho công chúng ít nhất các thông tin về kết quả tra cứu và quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế, ngoài ra cũng cung cấp các thông tin không thuộc diện mật do người nộp đơn nộp, trích dẫn tài liệu sang chế do người nộp đơn và các bên liên quan nộp.

4. Quy định về đền bù thời hạn bảo hộ cho sáng chế: TPP có quy đinh nếu cơ quan sở hữu trí tuệ có chậm trễ trong việc ra quyết định cấp văn bằng  bảo hộ độc quyền quá 5 năm kể từ ngày nộp đơn hoặc quá 3 năm kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung (chỉ tính thời gian dành cho cơ quan sáng chế để thẩm định đơn và cấp văn bằng). Đây là quy định chưa được quy định trong luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.