Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018

By admin - Tháng Tám 17, 2018

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2018

Từ 01/01/2018 tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động đã có sự thay đổi. 

Theo quy định tại khoản 1, 2 điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở.

2. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Như vậy, từ 01/01/2018 đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm không có sự thay đổi so với thời gian trước 01/01/2018.

Còn đối với người lao động đóng bảo hiểm theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm đã có sự thay đổi.

+ Thời gian trước 01/01/2018 tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương.

+ Thời gian từ 01/01/2018 trở đi tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội ngoài mức lương và phụ cấp lương còn có thêm các khoản bổ sung khác.

Khoản 1, 2 điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì các khoản phụ cấp, khoản bổ sung được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Do đó, các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội bao gồm: phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH:

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Tương tự như đối với các khoản phụ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thì các khoản bổ sung làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng là các khoản được xác định cụ thể cùng với tiền lương có tính ổn định cụ thể thì sẽ được làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Còn các khoản bổ sung khác không được xác định cùng với mức lương và phụ thuộc vào kết quả lao động thì không được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *