Chốt sổ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Chốt sổ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

By admin - Tháng Tám 23, 2018

Chốt sổ bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý:

  • Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;
  • Bộ luật lao động năm 2012;
  • Luật việc làm năm 2013.

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

     Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội và trả lại sổ cho người lao động trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động. Việc chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ cho người lao động để người lao động biết được mình đã đóng bảo hiểm xã hội được bao nhiêu thời gian.

Chốt sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ

Chốt sổ bảo hiểm xã hội

2. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật việc làm năm 2013 như sau:

     Thứ nhất: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng pháp luật.

     Thứ hai: Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn); đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

     Thứ ba:  Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định;

     Thứ tư: Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

     Theo quy định pháp luật, người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động sẽ đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.