Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

By admin - Tháng Tám 16, 2018

Phân biệt bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Với mục tiêu bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên nguyên tắc có sự chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội Luật bảo hiểm xã hội quy định các loại hình bảo hiểm xã hội và các chế độ bảo hiểm. Về cơ bản bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Khái niệm Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia

(Khoản 2 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014)

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất

(Khoản 3 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014)

Mục đích Sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội Tạo điều kiện cho những người không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng bù đắp khi hết tuổi lao động hoặc chết.
Đối tượng tham gia bảo hiểm Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Các chế độ bảo hiểm
  • Ốm đau;

– Thai sản;

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Hưu trí;

– Tử tuất.

  • Hưu trí
  • Tử tuất
Mức đóng Được tính trên cơ sở tiền lươngtháng của người lao động Được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn (22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất)
Phương thức đóng
  • Mức đóng và phương thức đóng của người lao động: Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014, tùy từng đối tượng, trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có mức đóng và phương thức đóng khác nhau (hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 một lần tháng, một lần)  
  • Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động: Điều 86 Luật BHXH 2014
– Hằng tháng;

– 03 tháng một lần;

– 06 tháng một lần;

– 12 tháng một lần;

– Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này

Mức hưởng, điều kiện hưởng Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội

Chương III Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể

Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội

Chương VI Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định cụ thể

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *