Điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được chuyển quyền sử dụng đất

Điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được chuyển quyền sử dụng đất

By admin - Tháng Tám 6, 2018

Điều kiện để cá nhân, hộ gia đình được chuyển quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 693 Bộ luật dân sự thì việc chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện khi người sử dụng đất được thực hiện khi người sử dụng đất có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, người sử dụng đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp này thì chủ sở hữu của mảnh đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât, thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới ghi nhận người đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chủ sở hữu của mảnh đất đó.

Thứ hai, người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất đó còn trong thời hạn được sử dụng. Người sử dụng đất chỉ được chuyển quyền sử dụng đất trong thời hạn được sử dụng, tức là trong thời hạn người này chưa chuyển giao hay tặng cho người khác cũng như chưa bị nhà nước thu hồi thì trong trường hợp này thì người sử dụng đất có quyền chuyển quyền sử dụng đất.

Thứ ba, người sử dụng đất chỉ được phép chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

Thứ tư, người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất khi không có tranh chấp. Khi mảnh đất đang có tranh chấp thì chủ sở hữu của mảnh đất đó không được phép chuyển nhượng sang cho người khác.

Thực chất của việc chuyển quyền sử dụng đất là việc Nhà nước công nhận tính hợp pháp của các hành vi tự điều chỉnh đất đai giữa những người sử dụng, để xác lập nên quyền sử dụng đất cho những chủ thể mới mà không cần thiết thông qua các trình tự, thủ tục thu hồi đất của người này giao cho người kia. Nhưng vẫn đảm bảo tính đúng đắn của pháp luật, do đó việc chuyển quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo các nguyên tắc, trình tự, thủ tục pháp lý nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *