Bảng thống kê các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018 – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19008916

Bảng thống kê các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018 – Tổng đài tư vấn pháp luật: 19008916

By admin - Tháng Bảy 30, 2018

Cùng Luật Mai Phong tìm hiểu về các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018 như sau:

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

86/2018/NĐ-CP

BH: 06/06/2018

HL: 01/08/2018

2

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí

87/2018/NĐ-CP

BH: 15/06/2018

HL: 01/08/2018

3

Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

89/2018/NĐ-CP

BH: 25/06/2018

HL: 10/08/2018

4

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

98/2018/NĐ-CP

BH: 05/07/2018

HL: 20/08/2018

5

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

99/2018/NĐ-CP

BH: 12/07/2018

HL: 27/08/2018

QUYẾT ĐỊNH

1

Quyết định 26/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại Thành phố Hà Nội

26/2018/QĐ-TTg

BH: 22/06/2018

HL: 10/08/2018

2

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

27/2018/QĐ-TTg

BH: 06/07/2018

HL: 20/08/2018

3

Quyết định 29/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

29/2018/QĐ-TTg

BH: 16/07/2018

HL: 30/08/2018

THÔNG TƯ

1

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

07/2018/TT-BNV

BH: 15/06/2018

HL: 01/08/2018

2

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

03/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 15/06/2018

HL: 01/08/2018

3

Thông tư 38/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế – kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

38/2018/TT-BGTVT

BH: 11/06/2018

HL: 01/08/2018

4

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

15/2018/TT-NHNN

BH: 18/06/2018

HL: 02/08/2018

5

Thông tư 08/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

08/2018/TT-BTP

BH: 20/06/2018

HL: 04/08/2018

6

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

55/2018/TT-BTC

BH: 25/06/2018

HL: 10/08/2018

7

Thông tư 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

56/2018/TT-BTC

BH: 25/06/2018

HL: 10/08/2018

8

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

05/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 29/06/2018

HL: 15/08/2018

9

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

08/2018/TT-BNV

BH: 28/06/2018

HL: 15/08/2018

10

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

04/2018/TT-BLĐTBXH

BH: 22/06/2018

HL: 15/08/2018

11

Thông tư 15/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

15/2018/TT-BCT

BH: 29/06/2018

HL: 15/08/2018

12

Thông tư 40/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ nhiên liệu của tàu biển Việt Nam

40/2018/TT-BGTVT

BH: 29/06/2018

HL: 15/08/2018

13

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

09/2018/TT-BTTTT

BH: 29/06/2018

HL: 15/08/2018

14

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

10/2018/TT-BTTTT

BH: 29/06/2018

HL: 15/08/2018

15

Thông tư 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 28/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

14/2018/TT-BCT

BH: 28/06/2018

HL: 16/08/2018

16

Thông tư 09/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

09/2018/TT-BTP

BH: 21/06/2018

HL: 21/08/2018

17

Thông tư 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

17/2018/TT-BCT

BH: 10/07/2018

HL: 23/08/2018

18

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

07/2018/TT-BNNPTNT

BH: 10/07/2018

HL: 24/08/2018

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản

07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

BH: 12/06/2018

HL: 01/08/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *