Thủ tục niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật

Thủ tục niêm yết văn bản khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật

By admin - Tháng Tám 30, 2018

THỦ TỤC NIÊM YẾT VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

Trước khi tiến hành việc khai nhận di sản thừa kế, thì văn phòng công chứng phải thực hiện thủ tục Niêm yết công khai thông báo Khai nhận di sản thừa kế. Trình tự, thủ tục được pháp luật quy định như dưới đây.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng năm 2014

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Theo Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định về Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản:
1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.
Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.

2. Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

Như vậy, bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có di sản đều có thể tiến hành công chứng. Sau khi kiểm tra hồ sơ thấy đầy đủ, phù hợp quy định của pháp luật, cơ quan công chứng tiến hành niêm yết công khai thông báo khai nhận di sản thừa kế:

– Cơ quan tiếp nhận niêm yết: Ủy ban nhân dân xã(phường) nơi thường trú hoặc tạm trú cuối cùng; và Ủy ban nhân dân xã (phường) nơi có di sản hoặc bất động sản

– Thời hạn: 15 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.