Tên công ty có được pháp luật bảo hộ?

Tên công ty có được pháp luật bảo hộ?

By admin - Tháng Mười Hai 5, 2018

Đăng ký bảo hộ tên công ty là một thủ tục có ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp. Nó không chỉ là giúp tránh triệt để tình trạng gây nhầm lẫn cho khách hàng mà còn là biện pháp giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản của chính mình.

Tên công ty được quy định trong Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, có thể hiểu tên doanh nghiệp là tên gọi của doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh và được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp là yếu tố phân biệt các doanh nghiệp với nhau trong hoạt động kinh doanh.

Điều 39 Luật doanh nghiệp quy định không được đặt tên công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với các đơn vị đã đăng ký trước đó. Thực tế, ngay từ khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thành công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư quyền đối với tên công ty đã được xác lập.

Tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ thì đăng ký bảo hộ tên công ty không nằm trong đối tượng quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ, chỉ có tên thương mại mới nằm trong đối tượng bảo hộ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3, Luật sở hữu trí tuệ. Tên thương mại được hiểu là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (khoản 21, Điều 4, Luật SHTT). Như vậy, để được bảo vệ bằng pháp luật sở hữu trí tuệ thì đối tượng bảo hộ phải là tên thương mại.

Những lưu ý để đăng ký bảo hộ tên công ty:

– Tên thương mại được bảo hộ dựa trên cơ sở sử dụng hợp pháp mà không cần qua thủ tục đăng ký

Theo quy định tại Điều 6, Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại mà không cần trải qua quá trình đăng ký. Trong khi đó, việc đăng ký bảo hộ tên công ty được hiểu là diễn ra đồng thời với thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thời điểm doanh nghiệp được đăng ký thành công thì tên công ty sẽ theo đó được bảo hộ.

– Tên thương mại được bảo hộ phải đáp ứng các điều kiện chung và không nằm trong các đối tượng bị loại trừ bảo hộ

+ Điều kiện chung: phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với các chủ thể khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

+ Các đối tượng không được đăng ký bảo hộ tên công ty với danh nghĩa tên thương mại: Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

– Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *