Quy định chung về nhượng quyền tác giả

Quy định chung về nhượng quyền tác giả

By admin - Tháng Bảy 13, 2018

Quy định chung về nhượng quyền tác giả

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009

     Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định rất cụ thể đảm bảo quyền của các chủ thể. Theo khoản 1 Điều 45 Luật Sở hữu trí tuệ thì chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật liên quan đối với các quyền sau:

     – Công bố tác phấm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm (Khoản 3, điều 19)

     – Các quyền liên quan đến quyền tài sản (Điều 20)

     Quyền nhân thân không được phép chuyển nhượng:

  • Quyền đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
  • Riêng quyền nhân thân công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm thì vẫn được chuyển nhượng.
Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền tác giả

     2. Đặc điểm hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

     Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có những đặc điểm sau:

     + Là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu. Sau khi chuyển nhượng, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền sử dụng, định đoạt các quyền năng đó.

     + Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thoả thuận của tất cả các đồng chủ sở hữu

     + Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu nhưng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có các phần riêng biệt có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có quyền chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

     3. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

     Khi tiến hành ký kết một hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả thì nội dung của hợp đồng phải đảm bảo các điều khoản sau:

“1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan phải được lập thành văn bản gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

b) Căn cứ chuyển nhượng;

c) Giá, phương thức thanh toán;

d) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

đ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

2. Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.