Hai công ty con cùng công ty mẹ có được mua cổ phần của nhau không?

Hai công ty con cùng công ty mẹ có được mua cổ phần của nhau không?

By admin - Tháng Bảy 31, 2018

Hai công ty con cùng công ty mẹ có được mua cổ phần của nhau không?

Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì các công ty con cùng một công ty mẹ không được phép cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo nhau. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.