NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH

NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH

By admin - Tháng Sáu 11, 2019

NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH

Mỗi công ty TNHH (2 thành viên trở lên) đều cần phải có 1 hội đồng thành viên để tiến hành ra những quyết định mang tính chất quan trọng đối với công ty. Vậy, hội đồng thành viên trong một công ty TNHH là gì? Quyền và Nghĩa vụ ra sao? Dưới đây là liệt kê những nội dung cơ bản về hội đồng thành viên trong một công ty TNHH được quy định rõ tại Điều 56 – Luật Doanh Nghiệp.

hoi-dong-quan-tri

A. Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

B. Hội đồng thành viên trong công ty TNHH có quyền và nghĩa vụ gì?

 1. Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 2. Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;
 3. Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty;
 4. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
 6. Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
 7. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
 8. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 9. Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 11. Quyết định tổ chức lại công ty;
 12. Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 13. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

C. Trường hợp cá nhân là thành viên chịu trách nhiệm pháp luật

3. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

D. Chủ tịch hội đồng thành viên – Quyền và nghĩa vụ

Điều 57 Luật Doanh Nghiệp quy định về Chủ tịch hội đồng thành viên trong công ty TNHH (2 thành viên trở lên) như sau:

1. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

(Theo Quocluat)

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
—————————- 
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (04) 62. 810. 711- Fax : (04) 62. 810. 722 – Hotline:097. 420. 6766

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.