Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong tương lai

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong tương lai

By admin - Tháng Mười 31, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Hiện nay là cuối tháng 10/2018, nhưng tôi muốn được giao kết hợp đồng mua nông sản với bên bán vào tháng 3 năm tới. Vậy tại thời điểm này tôi có thể sử dụng biện pháp bảo đảm để bảo đảm cho nghĩa vụ giao kết hợp đồng mua bán nông sản vào tháng 3 được không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 293 Bộ luật Dân sự 2015 về Phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm:

Nghĩa vụ được bảo đảm có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện

Nghĩa vụ trong tương lai là nghĩa vụ dân sự mà giao dịch dân sự làm phát sinh nghĩa vụ đó được xác lập sau khi giao dịch bảo đảm được giao kết.

Căn cứ vào đây ta thấy nghĩa vụ giao kết hợp đồng mua bán nông sản vào tháng 3 của bạn là một loại nghĩa vụ hình thành trong tương lai, nên theo quy định trên thì nghĩa vụ đó hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp bảo đảm để thực hiện.

Việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai sẽ được áp dụng theo quy định tại Điều 294 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

1. Trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai, các bên có quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ đó.”

Cũng giống như các loại nghĩa vụ khác, đối với nghĩa vụ hình thành trong tương lai BLDS 2015 quy định theo hướng tôn trọng sự thỏa thuận tích cực của các bên trong quan hệ dân sự bằng việc đặt quyền thỏa thuận của các bên trước quy định pháp luật: “… các bên có quyền thỏa thuận cụ thể về phạm vi nghĩa vụ được bảo đảm và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Để tạo thuận lợi cho các bên tham gia giao dịch bảo đảm và tránh rủi ro cho các bên, khoản 2 của Điều luật đã quy định khi nghĩa vụ trong tương lai được hình thành, các bên không phải xác lập lại biện pháp bảo đảm đối với nghĩa vụ đó.

Như vậy, bạn có thể thỏa thuận về việc áp dụng biện pháp bảo đảm để giao kết hợp đồng trong tương lai. Đồng thời có thể thỏa thuận về phạm vi, thời hạn, thực hiện nghĩa vụ bảo đảm… Khi hợp đồng mua nông sản được hình thành thì bạn không cần xác lập biện pháp bảo đảm mới để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ mua bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *