3 điều bắt buộc làm để tránh rủi ro trong hoạt động kinh bảo hiểm

By admin - Tháng Tám 16, 2018

3 điều bắt buộc làm để tránh rủi ro trong hoạt động kinh bảo hiểm

Chúng ta đều biết Kinh doanh Bảo hiểm là 1 lĩnh vực đặc thù vì bản chất chính bảo hiểm là đề phòng, san sẻ rủi ro hay là 1 khoản đầu tư. Chính vì sự đề phòng rủi ro này nên các doanh nghiệp bảo hiểm đều phải bắt buộc thực hiện các quy định sau để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và cả chính doanh nghiệp mình.

1. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm 

Đây là điều bắt buộc với doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nếu cán bộ môi giới non yếu về nghề nghiệp dẫn đến tư vấn sai cho khách hàng chọn sản phẩm bảo hiểm không bảo vệ đủ những rủi ro tổn thất hoặc lựa chọn Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) không đủ khả năng bồi thường. Điều 92 Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 (LKDBH) nêu rõ:

Điều 92. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam.

Nếu cán bộ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp khi tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm với những điều kiện, điều khoản bảo hiểm không đầy đủ, không được giải quyết bồi thường hoặc tư vấn cho khách hàng lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm không đủ khả năng tài chính để giải quyết bồi thường nhanh gọn thì doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải bồi thường cho khách hàng. 

2. Ký quỹ

Điều 95. Ký quỹ

1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng một phần vốn điều lệ để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.

quy định này được đặt ra cũng là nhằm phòng tránh cho những rủi ro cũng như để đảm bảo khả năng thanh toán trong tình huống xấu nhất, ngoài ra nhằm bổ sung khi khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp bảo hiểm thiếu hụt, đảm bảo bồi thường kịp thời cho khách hàng.

3. Quỹ dự trữ

Điều 97. Quỹ dự trữ 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập quỹ dự trữ bắt buộc để bổ sung vốn điều lệ và bảo đảm khả năng thanh toán. Quỹ dự trữ bắt buộc được trích hàng năm theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế. Mức tối đa của quỹ này do Chính phủ quy định.

2. Ngoài quỹ dự trữ bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có thể lập các quỹ dự trữ khác từ lợi nhuận sau thuế của năm tài chính theo quy định trong điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *