Bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012