Quy định về thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Quy định về thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

By admin - Tháng Mười Hai 10, 2018

Trong giao kết hợp đồng, có thể xảy ra hai trường hợp: giao kết trực tiếp giữa các bên và giao kết giữa các bên vắng mặt thông qua việc gửi lời đề nghị giao kết hợp đồng và trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. Đối với giao kết trực tiếp, nếu các bên thỏa thuận bằng lời nói thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận xong về nội dung hợp đồng. Nếu các bên giao kết bằng văn bản thì thời điểm giao kết là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

Theo quy định tại Điều 400 – Bộ luật dân sự năm 2015 về Thời điểm giao kết hợp đồng như sau:

“1. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.

3. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.

4. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Trường hợp hợp đồng giao kết bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời điểm giao kết hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.”

Hợp đồng dân sự được coi là đã giao kết vào các thời điểm sau đây:

– Thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết.

– Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết.

– Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của họp đồng.

– Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

– Thời điểm giao kết họp đồng phải có công chứng là thời điểm hợp đồng được công chứng.

Lưu ý:

– Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự trong trường hợp các bên thỏa thuận im lặng là sự đồng ý giao kết hợp đồng sẽ được tính tại thời điểm hết hạn trả lời và thời hạn này có thể được ghi trong đề nghị giao kết hợp đồng hoặc ghi vào bản hợp đồng.

– Thời điểm giao kết đối với những hợp đồng mà pháp luật quy định “phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải được đăng ký hoặc xin phép”  là thời điểm nào?

Theo khoản 4 Điều 400, có thể hiểu rằng: hợp đồng được lập bằng văn bản có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực phải đăng ký hoặc xin phép cũng là một loại hợp đồng được lập bằng văn bản, bởi vậy thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm khi bên sau cùng ký vào bản hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.