Nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng của người thừa kế

Nghĩa vụ trả nợ vay ngân hàng của người thừa kế

By admin - Tháng Mười Hai 4, 2018
Khách hàng có hỏi một câu như sau: Bố tôi có vay ngân hàng một khoản tiền là 200 triệu đồng theo sổ lương hưu. Ba tháng sau đó ông mất do đột quỵ. Trong hợp đồng vay không ghi về nghĩa vụ trả nợ của người thừa kế trong trường hợp bố tôi mất. Vậy cho tôi hỏi, nay ngân hàng đòi nợ tôi có phải có trách nhiệm trả nợ khoản tiền vay của bố tôi không? 
Luật sư tư vấn:
Theo quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn vì vậy người bố của khách hàng có nghĩa vụ trả nợ đầy đủ cho ngân hàng.
Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:
Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
“Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết”.
Điều 614. Thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế
“Kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế có các quyền, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại”.
Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác…”
Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của bạn, mặc dù trong hợp đồng vay không ghi về nghĩa vụ của người thừa kế, nhưng người được hưởng thừa kế di sản do người bố để lại vẫn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng của người bố trong phạm vi di sản người bố để lại. Nếu người bố có để lại di chúc thì người được hưởng di sản theo di chúc có trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng. Nếu người đã mất không để lại di chúc thì việc chia di sản thừa kế sẽ được thực hiện theo pháp luật và những người thừa kế theo pháp luật có trách nhiệm trả nợ ngân hàng thay cho người bố đã mất đó.
Như vậy, nếu bạn là người được hưởng di sản thừa kế do bố mình để lại (theo di chúc của bố hoặc chia theo pháp luật) thì bạn có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận trừ trường hợp bạn và những người đồng thừa kế có thỏa thuận khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.