Bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

By admin - Tháng Bảy 5, 2018

Bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 đã bãi bỏ việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhằm tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động kinh doanh.

Hiện nay chưa có văn bản nào hướng dẫn Luật Đầu tư về quy định này nên đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vẫn chưa có căn cứ chắc chắn có cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, khi tiếp nhận những hồ sơ này, Sở Kế hoạch và Đầu tư  sẽ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau đó tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Hồ sơ đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gồm:

Ø  Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư;

Ø  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

Ø  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Hiện nay, Bộ kế hoạch đầu tư đã ban hành Công văn số 4211/BKHĐT-ĐKKD ngày 26/6/2015 hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp, kèm theo một số biểu mẫu, bạn có thể tham khảo mẫu ở đây để nộp hồ sơ xin cấp đổi.

2. Thủ tục du lịch bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Luật đầu tư mới

Sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, bạn làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 43/2010/NĐ-CP, theo đó:

Điều 34 Nghị định 43/2010/NĐ-CP quy định về đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

 Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thời hạn để thực hiện thay đổi 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *