Quy định về cầm cố ô tô, xe máy

Quy định về cầm cố ô tô, xe máy

By admin - Tháng Sáu 28, 2018

Quy định về cầm cố ô tô, xe máy

Cầm cố tài sản là việc bên cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia bên nhận cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp cầm cố ô tô, xe máy để đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Dưới đây là quy định khi cầm cố ô tô, xe máy.

Hình thức hợp đồng cầm cố ô tô, xe máy

Ô tô, xe máy là những động sản có đăng ký quyền sở hữu. Do vậy bên cầm cố có thể dùng tài sản này để cầm cố đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự chẳng hạn như: nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay tiền…

Thỏa thuận của các bên về cầm cố ô tô, xe máy phải được lập thành văn bản có chữ ký xác nhận của bên cầm cố và bên nhận cầm cố để đảm bảo quyền lợi cho các bên, hạn chế các tranh chấp về sau. Căn cứ theo điều 4 Nghị định 102/2017/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký biện pháp bảo đảm thì, hợp đồng cầm cố ô tô, xe máy không cần đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng cầm cố có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Chuyển giao ô tô, xe máy cầm cố và giấy tờ xe

Khác với thế chấp, khi cầm cố ô tô, xe máy bên cầm cố sẽ phải chuyển giao ô tô, xe máy và giấy chứng nhận đăng ký xe cho bên nhận cầm cố. Dưới đây là một số lưu ý khi chuyển giao ô tô, xe máy cầm cố:

 • Việc chuyển giao ô tô, xe máy giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố được thực hiện khi hai bên đã ký hợp đồng cầm cố
 • Khi chuyển giao  ô tô, xe máy hai bên phải lập biên bản ghi nhận những tài sản, giấy tờ bàn giao. Trong đó ghi rõ thông tin Biển số xe, loại xe, năm sản xuất, màu xe, số khung, số máy, tình trạng xe…. Biên bản này được lập phải được lập thành ít nhất 02 bản và có chữ ký của bên cầm cố và bên nhận cầm cố

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi giao kết hợp đồng cầm cố

Quyền và nghĩa vụ của bên cầm cố

 • Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng ôtô, xe máy cầm cố trong trường hợp cho thuê, cho mượn có nguy cơ làm hư hỏng, mất giá trị của ô tô, xe máy
 •  Yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài  ô tô, xe máy  và giấy tờ xe khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt.
 • Yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với ô tô, xe máy trong thời gian bên nhận cầm cố nhận bàn giao tài sản
 • Được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho ô tô, xe máy nếu được bên nhận cầm cố đồng ý
 • Bàn giao ô tô, xe máy và giấy tờ xe cho bên nhận cầm cố
 • Báo cho bên nhận cầm cố biết về quyền lợi của người thứ ba đối với ô tô, xe máy cầm cố.

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận cầm cố

 • Bảo quản, giữ gìn ô tô, xe máy cầm cố; nếu làm mất, thất lạc hoặc hư hỏng ô tô, xe máy cầm cố thì phải bồi thường thiệt hại cho bên cầm cố.
 • Không được bán, trao đổi, tặng cho, sử dụng ô tô, xe máy cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác.
 • Không được cho thuê, cho mượn, khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ ô tô cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác và được bên cầm cố đồng ý
 • Trả lại ô tô, xe máy cầm cố và giấy tờ xe khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác.
 • Yêu cầu người đang chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật ô tô, xe máy cầm cố trả lại tài sản đó.
 • Xử lý ô tô, xe máy cầm cố theo phương thức đã thỏa thuận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.