Phân biệt nhượng quyền thương mại và chuyển giao quyền sử dụng

Phân biệt nhượng quyền thương mại và chuyển giao quyền sử dụng

By admin - Tháng Sáu 25, 2018

Phân biệt nhượng quyền thương mại và chuyển giao quyền sử dụng

Chuyển nhượng quyền thương mại (cấp lại quyền thương mại) và chuyển giao quyền sử dụng đều là hoạt động được thực hiện giữa hai bên là bên giao và bên nhận, thủ tục trình tự thực hiện hai hoạt động này đều chịu sự điều chỉnh theo luật thương mại 2005 và hai hoạt động này đều có hành vi chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên đây là hai hoạt động riêng biệt và có sự phân biệt với nhau:

Nhượng quyền thương mại Chuyển giao quyền sử dụng
Đối tượng hợp đồng Rộng hơn:

+ Các đối tượng sở hữu công nghiệp

+ Chuyển giao về cách thức, bí quyết tiến hành kinh doanh và khẩu hiệu kinh doanh

Hẹp hơn

+ Chuyên giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Mối quan hệ giữa bên giao và bên nhận sau khi thực hiện Có mối quan hệ ràng buộc giữa các chủ thể chặt chẽ. Bên nhận quyền tuân theo những tiêu chuẩn kỹ thuật do bên nhượng quyền đặt ra đồng thời phải chịu sự kiểm soát của bên nhượng quyền

Bên nhượng quyền có nghĩa vụ giúp đỡ hỗ trợ cho bên nhận quyền trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Bên nhận chuyển giao được phép sử dụng đối tượng và không có mối quan hệ nào đối với chủ thể chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp.
Chi phí Khoản tiền trả cho việc sử dụng tổng hợp mọi quyền được giao bởi bên nhượng quyền Là phí trả cho đối tượng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp cụ thể
Sự hỗ trợ giữa các bên Bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh theo cách thức của bên nhượng quyền để sản xuất kinh doanh

Bên nhượng quyền hướng dẫn, đào tạo đội ngũ cho bên nhận quyền

Không có sự hỗ trợ nào nếu có thì cũng chỉ là sự hỗ trợ ban đầu khi chuyển giao đối tượng Sở hữu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *