Tội giả mạo trong công tác theo BLHS 2015

By admin - Tháng Mười Hai 21, 2018

Giả mạo trong công tác là hành vi của một người vì vụ lợi hoặc động cơ quan cá nhân khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu, làm, cấp giấy tờ giả, giả mạo chữ ký của người vó chức vụ, quyền hạn. Tội giả mạo trong công tác được quy định tại Điều 284 Bộ luật hình sự, cụ thể:

“1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

b) Làm, cấp giấy tờ giả;

c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng
đến ba mươi triệu đồng”.

Dấu hiệu pháp lý của tội phạm:

– Khách thể của tội phạm: Khách thể của tội giả mạo trong công tác là hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức; làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín. Vì vậy, giả mạo trong công tác là tội phạm tham nhũng là đối tượng bị xử lý nghiêm.

Đối tượng tác động của tội giả mạo trong công tác là giấy tờ, tài liệu, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. Người phạm tội đã tác động vào làm cho tài liệu, giấy tờ, chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn bị sai lệch, không đúng thực tế.

– Mặt khách quan của tội phạm: Đối với tội giả mạo trong công tác, các dấu hiệu thuộc mặt khách quan cũng là những dấu hiệu rất quan trọng để xác định hành vi phạm tội cũng như để phân biệt tội giả mạo trong công tác với các tội khác.

+ Thủ đoạn phạm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình;

+ Thực hiện một trong các hành vi khách quan sau đây: Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; Làm, cấp giấy tờ giả; Giả mạo chữ kỹ của người có chức vụ, quyền hạn.

– Phương tiện phạm tội: Bộ luật hình sự năm 2015 đã có bổ sung cụ thể mức số lượng giấy tờ giả được làm, cấp ở các khung tăng nặng như sau:

+ Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả đối với khung phạt tù từ 03 năm đến 10 năm;

+ Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 05 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả đối với khung phạt tù từ 07 năm đến 15 năm;

+ Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên đối với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm.

– Chủ thể: người có chức vụ quyền hạn.

– Mặt chủ quan của tội phạm:

+ Lỗi cố ý trực tiếp, tức là, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả cùa hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

+ Động cơ phạm tội là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành, nếu người phạm tội có các hành vi khách quan nêu ở trên những không vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác thì hành vi giả mạo trong công tác chưa cấu thành tội phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.