Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ mang thai

Thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nữ mang thai

By admin - Tháng Mười Hai 12, 2018

Khách hàng có hỏi một câu như sau: Nhân viên công ty tôi vi phạm kỉ luật và tôi muốn sa thải người đó. Nhưng chị này đang mang thai. Vậy khi hết thời hiệu xử lý kỉ luật có xử lý kỉ luật được nhân viên này nữa không?

Luật sư tư vấn:

Khi người lao động vi phạm nội quy lao động thì người sử dụng lao động có thể áp dụng các biện pháp xử lý kỉ luật lao động nhằm răn đe người lao động cũng như dựa vào hậu quả họ gây ra mà có hình thức xử lý kỉ luật phù hợp. Hình thức xử lý kỉ luật sa thải có thể nói là một hình thức nặng nhất trong các hình thức xử lý kỷ luật bởi nó chấm dứt hoàn toàn quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Trường hợp của bạn, bạn muốn thực hiện sa thải người lao động khi người đó vi phạm kỷ luật, tuy nhiên, người đó lại đang mang thai, về vấn đề này, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 thì bạn không được xử lý kỷ luật người lao động khi họ đang mang thai:

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

1. Việc xử lý kỷ luật lao động được quy định như sau:

a) Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

b) Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

c) Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

d) Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

3. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

4. Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

a) Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

b) Đang bị tạm giữ, tạm giam;

c) Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật này;

d) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

5. Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động không được xử lý kỉ luật lao động khi người lao động nữ đang có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xử lý kỉ luật lao động khi người đó hết thời gian mang thai, và vẫn còn thời hiệu xử lý kỉ luật lao động được quy định như sau:

“Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.

2. Khi hết thời gian quy định tại các điểm a, b và c khoản 4 Điều 123, nếu còn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động thì người sử dụng lao động tiến hành xử lý kỷ luật lao động ngay, nếu hết thời hiệu thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Khi hết thời gian quy định tại điểm d khoản 4 Điều 123, mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

3. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Như vậy, thời hiệu xử lý kỉ luật lao động là 6 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm, trong trường hợp của bạn, khi lao động nữ mang thai đã hết thời hiệu xử lý kỉ luật lao động thì được kéo  dài thời hiệu xử lý kỉ luật lao động nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

Vì vậy, bạn vẫn có thể xử lý kỉ luật lao động người lao động vi phạm nếu đã hết thời hạn, vì bạn được kéo dài thời hiệu trong trường hợp này. Nếu bạn lo sợ không thể xử lý kỉ luật sa thải người lao động đó thì bạn có thể thực hiện thỏa thuận với họ để có thể chấm dứt hợp đồng lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.