Bộ Công an cấp hộ chiếu gắn chip điện tử từ ngày 1/3- Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử trong nước