Phân biệt khung giá đất và bảng giá đất

Phân biệt khung giá đất và bảng giá đất

By admin - Tháng Sáu 15, 2018

Phân biệt khung giá đất và bảng giá đất

Đất đai là tài sản của toàn dân mà nhà nước đại diện sở hữu. Nhà nước chỉ trao cho nhân dân quyền sử dụng đất bằng các hình thức luật định và có sự quản lý việc sử dụng đất thông qua nhiều khía cạnh. Trong đó việc ban hành khung giá đất và bảng giá đất giúp nhà nước quản lý đất đai, theo đó các loại giá đất không thể vượt quá quy định của nhà nước về khung giá đất và bảng giá đất. Vậy khung giá đất và bảng giá đất được quy định như thế nào có gì khác nhau:

  Khung giá đất Bảng giá đất
Quy định pháp luật Luật đất đai 2013

Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Nghị định 104/2014/NĐ-CP

 

Luật đất đai 2013

Nghị định 44/2014/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

 

Khái niệm Khung giá đất là các quy định của Chính phủ xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể.

Khung giá đất là cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh làm căn cứ xây dựng và công bố bảng giá đất ở từng địa phương áp dụng.

Bảng giá đất là Bảng tập hợp các mức giá đất cho mỗi loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố hàng năm vào ngày 1.1 trên cơ sở quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
Cơ quan ban hành Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Căn ban hành Việc xây dựng khung giá đất phải căn cứ vào nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112 của Luật Đất đai, phương pháp định giá đất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 4 của Nghị định này; kết quả tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất. (Điều 6 Nghị định 44/2014/NĐ-CP) Căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất
Thời hạn ban hành Định kỳ năm năm ban hành một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ
Áp dụng Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương Tính tiền sử dụng đất, tính thuế sử dụng đất, tính phí lệ phí quản lý sử dụng đất, tiền xử lý vi phạm hành chính, tiền bổi thường do nhà nước gây thiệt hại, tính giá trị quyền sử dụng đất để trả lại cho người tự nguyện trả đất
Thay đổi, điều chỉnh Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *