Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm như thế nào?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm như thế nào?

By admin - Tháng Bảy 31, 2018

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm như thế nào?

Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về trách nhiệm của người đại diện như sau:

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, người đại diện của doanh nghiệp có những trách nhiệm như sau:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

– Trung thành với lợi ích doanh nghiệp, không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân.

– Thông báo kịp thời, đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp

Đặc biệt, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ nêu trên.

Luật Doanh Nghiệp 2014 mở rộng quyền kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Rõ ràng, Luật DN 2014 đã có những điểm mới đáng kể trong việc mở rộng hơn quyền kinh doanh, trong đó bao gồm cả quyền kinh doanh, việc đăng ký kinh doanh, cũng như việc gia nhập thị trường của DN, v..v.. Những điểm mới đó được cụ thể hóa như thế nào? Cộng đồng doanh nghiệp được hưởng lợi gì từ những quy định mới này?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *