MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

By admin - Tháng Mười Hai 18, 2020
– Thi hành án dân sự là hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, người được thi hành án, người phải thi hành án và các chủ thể khác trong việc thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của tòa án.
– Miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự là trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ nộp một khoản tiền, tài sản để thu nộp ngân sách nhà nước theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thực hiện hoặc mới thực hiện được một phần mà có đủ điều kiện do pháp luật quy định nên được tòa án có thẩm quyền quyết định miễn thi hành toàn bộ các khoản thu nộp ngân sách nhà nước còn lại.
– Giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự là trường hợp người phải thi hành án có nghĩa vụ nộp một khoản tiền, tài sản để thu nộp ngân sách nhà nước theo bản án, quyết định của tòa án đã có có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thực hiện được hoặc mới thực hiện được một phần mà có đủ điều kiện do pháp luật quy định nên được tòa án có thẩm quyền quyết định giảm thi hành một phần các khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
1. Nguyên tắc
Thứ nhất, việc xét miễn giảm nghĩa vụ thi hành án được tiến hành thường xuyên nhưng mỗi người phải thi hành án chỉ được xét miễn giảm một lần một năm.
Thứ hai, nếu một người phải thi hành nhiều khoản nộp Ngân sách nhà nước trong nhiều bản án, quyết định khác nhau thì đối với mỗi bản án, quyết định, người phải thi hành án chỉ được xét miễn, giảm thi hành án một lần một năm.
Thứ ba, khi khoản nghĩa vụ được xác định trong bản án, quyết định được miễn giảm thì phần lãi chậm thi hành án trên số tiền được miễn giảm đương nhiên được miễn
2. Cơ sở miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự
Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước là việc Tòa án có thẩm quyền xem xét và quyết định việc người phải thi hành án không phải thi hành một số tiền cụ thể mà trước đó theo họ phải thi hành theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực.
Thứ nhất, trên thực tế có các trường hợp như người phải thi hành án qua một thời gian dài vẫn không có tài sản để thi hành án hoặc trường hợp tài sản của người phải thi hành án có giá trị nhỏ nhưng chi phí tổ chức thi hành án cao,…nếu cứ buộc phải thi hành án thì rất mất thời gian công sức của người phải thi hành án mà hiệu quả thi hành án lại thấp cho nên pháp luật đã quy định một số trường hợp miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.
Thứ hai, việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước vừa thể hiện tình nhân đạo, khoan dung của Nhà nước đối với người phải thi hành án, vừa góp phần làm giảm các vụ việc thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước chưa có điều kiện thi hành.
Tóm lại, cơ sở của việc quy định về miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự trong pháp luật thi hành án dân sự dựa theo : tình hình thực tế về tài sản của người phải thi hành án dân sự, về thời gian mà bản án quyết định chưa được thi hành và hiệu quả của công tác thi hành án
3. Điều kiện để miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự
Vấn đề này được quy định tại Điều 61 Luật Thi hành án dân sự số Số: 13/VBHN-VPQH ngày 29/06/2018 của Văn phòng Quốc hội, theo đó:
Người phải thi hành án không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án; không có thu nhập hoặc thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng thì họ được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án khi đã hết các thời hạn sau:
Thứ nhất, hết thời hạn 05 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà không thể thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 2.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
Thứ hai, hết thời hạn 05 năm mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng hoặc hết thời hạn 10 năm mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại
Thứ ba, hết thời hạn 05 năm mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng thì mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án
Thứ tư, hết thời hạn 10 năm mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100.000.000 đồng thì mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50.000.000 đồng.
Người phải thi hành án thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được xét miễn hoặc giảm một lần trong 01 năm đối với mỗi bản án, quyết định. Căn cứ vào quyết định thi hành án lần đầu để xác định thời hạn xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án. Ngoài ra, Luật thi hành án dân sự còn quy định việc xét miễn thi hành án đối người phải thi hành án đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt nhưng lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại, trường hợp này được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.
————–
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Add: 202 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: 0974 206 766 – 024 62810711 – 02462810722

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *