MẪU THÔNG BÁO CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ

By admin - Tháng Chín 28, 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO VỀ VIỆC VẬN ĐỘNG VÀ TIẾP NHẬN NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN ĐỂ KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH, SỰ CỐ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………….

Tên tổ chức/cá nhân: ………       Ngày sinh (đối với cá nhân): ………

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: …………………………………………………..  Cấp tại, ngày: ………..

Tên người đại diện pháp luật (đối với tổ chức): ……………………………………………………….

Lĩnh vực hoạt động (đối với tổ chức): …………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú/Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………..

Xin thông báo với Ủy ban nhân dân ……………………… về việc vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố như sau:

  1. Mục đích cuộc vận động: ……………………………………………………………………………… (1)
  2. Phương thức tổ chức vận động: ……………………………………………………………………. (2)
  3. Phạm vi vận động: ………………………………………………………………………………………. (3)
  4. Đối tượng vận động: ……………………………………………………………………………………. (4)
  5. Thời gian vận động, tiếp nhận: ……………………………………………………………………… (4)
  6. Hình thức tiếp nhận: ……………………………………………………………………………………. (5)
  7. Tài khoản tiếp nhận (đối với tiền): ……………………………………………………………………..
  8. Địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật): …………………………………………………………………
  9. Thời gian cam kết phân phối: ……………………………………………………………………….. (6)
  10. Sử dụng kinh phí vận động được để chi cho hoạt động vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện: Có □ Không □

Tôi xin cam đoan sẽ tổ chức vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, sự cố theo đúng quy định của pháp luật.

 

  ………., ngày …. tháng …. năm …..
Tổ chức/Cá nhân làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ dự kiến phạm vi, đối tượng, thời gian hỗ trợ.

(2): Ghi rõ phương thức tổ chức vận động như: tổ chức vận động thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các phương thức khác.

(3): Ghi rõ địa bàn vận động (gồm cả trong và ngoài nước).

(4): Ghi rõ thời gian bắt đầu, kết thúc vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện. Thời gian tiếp nhận không quá 90 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động.

(5): Ghi rõ tiền, những loại hiện vật cụ thể tiếp nhận.

(6): Thời gian phân phối được thực hiện ngay trong quá trình vận động, tiếp nhận và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian tiếp nhận.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn chi tiết.
CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG
Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Websibte: www.kienthucphapluat.vn
Email:luatsumaiphong@gmail.com
Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline: 097. 420. 6766

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *