MAI PHONG LAWFIRM – NGHỊ ĐỊNH 57/2022/NĐ-CP -QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

By admin - Tháng Bảy 22, 2023

CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 57/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Căn cứ Bộ luật Hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Dưc ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Điều 1. Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục II: Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục III: Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Danh mục IV: Các tiền chất (IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy; IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các thuốc thú y có chứa chất ma túy và tiền chất, chất ma túy và tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

3. Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến mục đích bất hợp pháp hoặc theo quy định tại 03 Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống ma túy thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.

2. Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

 


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang b, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn ph
òng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn ph
òng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương c
a các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (2b)
.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ
 TƯỚNG
PHÓ THỦ
 TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ)

Danh mục I

Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền

Danh mục II

Các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

Danh mục III

Các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế, thú y theo quy định của cơ quan có thẩm quyền

Danh mục IV

Các tiền chất

 

DANH MỤC I

CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

IA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetorphine 3-O-acetyltetrahydro – 7 – α – (1 – hydroxyl – 1 – methylbutyl) – 6, 14 – endoetheno – oripavine 25333-77-1

2

Acetyl-alpha-methylfenanyl N- [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – piperidyl] acetanilide 101860-00-8

3

Alphacetylmethadol α – 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-58-5

4

Alpha-methylfentanyl N- [1 – (α – methylphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 79704-88-4

5

Beta-hydroxyfentanyl N- [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 4 – peperidyl] propionanilide 78995-10-5

6

Beta-hydroxymethyl-3-fentanyl N- [1 – (β – hydroxyphenethyl) – 3 – methyl – 4 – piperidyl] propinonanilide 78995-14-9

7

Desomorphine Dihydrodeoxymorphine 427-00-9

8

Etorphine Tetrahydro – 7α – (1 – hydroxy – 1 – methylbutyl) – 6,14 – endoetheno – oripavine 14521-96-1

9

Heroin Diacetylmorphine 561-27-3

10

Ketobemidone 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methyl – 4 – propionylpiperidine 469-79-4

11

3-methylfentanyl N- (3 – methyl – 1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 42045-86-3

12

3-methylthiofentanyl N- [3 – methyl – 1 [2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 86052-04-2

13

Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác (5α,6α) – 17 – Methyl – 7,8 -didehydro – 4,5 – epoxymorphinan – 3,6 – diol – bromomethane (1:1) 125-23-5

14

Para-fluorofentanyl 4’ – fluoro – N – (1 – phenethyl – 4 – piperidyl) propionanilide 90736-23-5

15

PEPAP 1 – phenethyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol acetate 64-52-8

16

Thiofentanyl N – (1 [2- (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] – 4 – propionanilide 1165-22-6

IB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Brolamphetamine (DOB) 2,5 – dimethoxy – 4 – bromoamphetamine 64638-07-9

2

Cathinone (-) – α – aminopropiophenone 71031-15-7

3

DET N, N – diethyltryptamine 7558-72-7

4

Delta-9-tetrahydrocanabinol (6aR, 10aR) – 6a, 7, 8, 10a – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 3 – pentyl – 6H – dibenzo [b,d] pyran – 1 – ol 1972-08-3

5

DMA (±) – 2,5 – dimethoxy – α – methylphenylethylamine 2801-68-5

6

DMHP 3 – (1,2 – dimethylheptyl) – 1 – hydroxy – 7, 8, 9, 10- tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6– dibenzo [b,d] pyran 32904-22-6

7

DMT N, N – dimethyltryptamine 61-50-7

8

DOET (±) – 4 – ethyl – 2,5 – dimethoxy – α – phenethylamine 22004-32-6

9

Eticyclidine N- ethyl – 1 – phenylcylohexylamine 2201-15-2

10

Etryptamine 3 – (2 – aminobuty) indole 2235-90-7

11

MDMA (±) – N – α – dimethyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine 42542-10-9

12

Mescalin 3,4,5 – trimethoxyphenethylamine 54-04-6

13

Methcathinone 2 – (methylamino)-1- phenylpropan-1- one 5650-44-2

14

4-methylaminorex (±) – cis – 2 – amino – 4 – methyl – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 3568-94-3

15

MMDA (±) – 5 – methoxy – 3,4 – methylenedioxy – α – methylphenylethylamine 13674-05-0

16

(+)-Lysergide (LSD) 9,10 – didehydro – N, N – diethyl – 6 – methylergoline – 8β carboxamide 50-37-3

17

N-hydroxy MDA (MDOH) (±) – N – hydroxy – [α – methyl – 3,4 – (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine 74698-47-8

18

N-ethyl MDA (±) N – ethyl – methyl – 3,4 – (methylenedioxy) phenethylamine 82801-81-8

19

Parahexyl 3 – hexyl – 7, 8, 9, 10 – tetrahydro – 6,6,9 – trimethyl – 6H– dibenzo [b,d] pyran -1- ol 117-51-1

20

PMA p – methoxy – α – methylphenethylamine 64-13-1

21

Psilocine, Psilotsin 3 – [2 – (dimetylamino) ethyl] indol – 4 – ol 520-53-6

22

Psilocybine 3 – [2 – dimetylaminoethyl] indol -4- yl dihydrogen phosphate 520-52-5

23

Rolicyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexy) pyrrolidine 2201-39-0

24

STP, DOM 2,5- dimethoxy – 4,α- dimethylphenethylamine 15588-95-1

25

Tenamfetamine (MDA) α – methyl – 3,4 – (methylendioxy) phenethylamine 4764-17-4

26

Tenocyclidine (TCP) 1 – [1 – (2 – thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1

27

TMA (+) – 3,4,5 – trimethoxy – α – methylphenylethylamine 1082-88-8

IC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

MPPP 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – piperidinol propionate (ester) 13147-09-6

ID. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Cần sa và các chế phẩm từ cần sa 8063-14-7

2

Lá Khat Lá cây Catha edulis

3

Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện*

* Trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện.

 

DANH MỤC II

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG HẠN CHẾ TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

IIA. Các chất và muối, đồng phân, ester, ether và muối của các đồng phân, ester, ether có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Acetylmethadol 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 509-74-0

2

AH 7921 3, 4- dichloro- N- [[1 – (dimethylamino) xyclohexyl] methyl] – benzamit 55154-30-8

3

Alfentanil N- [1 – [2 – (4 – ethyl – 4,5 – dihydro – 5 – oxo – 1H– tetrazol – 1 – yl) ethyl] – 4 – (methoxymethyl) – 4 – piperidinyl] – N – phenylpropanamide 71195-58-9

4

Allylprodine 3 – allyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 25384-17-2

5

Alphameprodine α – 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-51-9

6

Alphamethadol α – 6- dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanol 17199-54-1

7

Alphamethylthiofentanyl N – [1 – [1 – methyl – 2 – (2 – thienyl) ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 103963-66-2

8

Alphaprodine (α – 1,3- dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 77-20-3

9

Anileridine 1 – para – aminophenethyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 144-14-9

10

Benzenthidine 1 – (2 – benzyloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 3691-78-9

11

Benzylmorphine 3 – benzylmorphine 36418-34-5

12

Betacetylmethadol β- 3 – acetoxy – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenylheptane 17199-59-6

13

Betameprodine β- 3 – ethyl – 1 – methyl – 4 – phenyl – propionoxypiperidine 468-50-8

14

Betamethadol β – 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 17199-55-2

15

Betaprodine β – 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 468-59-7

16

Bezitramide 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (2 – oxo – 3 – propionyl – 1 – benzimidazolinyl) – piperidine 15301-48-1

17

Clonitrazene (2 – para – chlobenzyl) – 1 – diethylaminoethyl – 5 – nitrobenzimidazole 3861-76-5

18

Cocaine Benzoyl – 1 – ecgoninmethyloxime 50-36-2

19

Codoxime Dihydrocodeinone – 6 – carboxymethyloxime 7125-76-0

20

Dextromoramide (+) – 4 [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 357-56-2

21

Diampromide N – [2 – (methylphenethylamino) – propyl] propionalinide 552-25-0

22

Diethylthiambutene 3 – diethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 86-14-6

23

Difenoxin 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylisonipecotic acid 28782-42-5

24

Dihydromorphine 7,8 – dihydromorphine 509-60-4

25

Dimenoxadol 2 – dimethylaminoethyl – 1 – ethoxy – 1,1 – diphenylacetate 509-78-4

26

Dimepheptanol 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – hepthanol 545-90-4

27

Dimethylthiambutene 3 – dimethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 524-84-5

28

Dioxaphetyl butyrate Ethyl – 4 – morpholino – 2,2 – diphenylbutyrate 467-86-7

29

Diphenoxylate 1 – (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 915-30-0

30

Dipipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidine – 3 – heptanone 467-83-4

31

Drotebanol 3,4 – dimethoxy – 17 methylmorphinan -6β, 14 – diol 3176-03-2

32

Ecgonine và các dẫn xuất (-) – 3 – hydroxytropane – 2 – carboxylate 481-37-8

33

Ethylmethylthiambutene 3 – ethylmethylamino – 1,1 – di – (2’ – thienyl) – 1 – butene 441-61-2

34

Etonitazene 1 – diethylaminoethyl – 2 para – ethoxybenzyl – 5 – nitrobenzimidazole 911-65-9

35

Etoxeridine 1 – [2 – (2 – hydroxyethoxy) – ethyl] – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-82-9

36

Fentanyl 1 – phenethyl – 4 – N – propionylanilinopiperidine 437-38-7

37

Furethidine 1 – (2 – tetrahydrofurfuryloxyethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 2385-81-1

38

Hydrocodone Dihydrocodeinone 125-29-1

39

Hydromorphinol 14 – hydroxydihydromorphine 2183-56-4

40

Hydromorphone Dihydromorphinone 466-99-9

41

Hydroxypethidine 4 – meta – hydroxyphenyl – 1 – methylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 468-56-4

42

Isomethadone 6 – dimethylamino – 5 – methyl – 4,4 – diphenyl – 3 – hexanone 466-40-0

43

Levomethorphan (-) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 125-68-8

44

Levomoramide (-) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 -(1 – pyrrolidinyl) butyl] morpholine 5666-11-5

45

Levophenacylmorphan (-) – 3 – hydroxy – N – phenacylmorphinan 10061-32-2

46

Levorphanol (-) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 77-07-6

47

Metazocine 2’ – hydroxy – 2,5,9 – trimethyl – 6,7 – benzomorphan 3734-52-9

48

Methadone 6 – dimethylamino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 76-99-3

49

Methadone intermediate 4 – cyano – 2 dimethylamino – 4,4 – diphenylbutane 125-79-1

50

Methyldesorphine 6 – methyl – delta – 6 – deoxymor phine 16008-36-9

51

Methyldihydromorphine 6 – methyldihydromorphine 509-56-8

52

Metopon 5 – methyldihydromorphinone 143-52-2

53

Moramide 2 – methyl – 3 – morpholino – 1,1 – diphenylpropane carboxylic acid 545-59-5

54

Morpheridine 1 – (2 – morpholinoethyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 469-81-8

55

Morphine 7,8 – dehydro – 4,5 – epoxy – 3,6 – dihydroxy – N – methylmorphinan 57-27-2

56

Morphine – N – oxide 3,6 – dihydroxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 – N – oxide 639-46-3

57

Myrophine Myristylbenzylmorphine 467-18-5

58

Nicomorphine 3,6 – dinicotinylmorphine 639-48-5

59

Noracymethadol (±) – α – 3 – acetoxy – 6 – methylamino – 4,4 – diphenyl – heptane 1477-39-0

60

Norlevorphanol (-) – 3 – hydroxymorphinan 1531-12-0

61

Normethadone 6 – dimethylamino – 4,4 diphenyl – 3 – hexanone 467-85-6

62

Normorphine N – demethylmorphine 466-97-7

63

Norpipanone 4,4 – diphenyl – 6 – piperidino – 3 – hexanone 561-48-8

64

Oxycodone 14 – hydroxydihydrocodeinone 76-42-5

65

Oxymorphone 14 – hydroxydihydromorphinone 76-41-5

66

Pethidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 57-42-1

67

Pethidine intermediate A 4 – cyano – 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine 3627-62-1

68

Pethidine intermediate B 4 – Phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 77-17-8

69

Pethidine intermediate C 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid 3627-48-3

70

Phenadoxone 6 – morpholino – 4,4 – diphenyl – 3 – heptanone 467-84-5

71

Phenampromide N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) propionanilide 129-83-9

72

Phenazocine 2’ – hydroxy – 5,9 – dimethyl – 2 – phenethyl – 6, 7 – benzomorphan 127-35-5

73

Phenomorphan 3 – hydroxy – N – phenethylmorphinan 468-07-5

74

Phenoperidine 1 – (3 – hydroxy – 3 – phenylpropyl) – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 562-26-5

75

Piminodine 4 – phenyl – 1 – (3 – phenylaminopropyl) – piperidine – 4 – carboxylic acid ethyl ester 13495-09-5

76

Piritramide 1- (3 – cyano – 3,3 – diphenylpropyl) – 4 – (1 – piperidino) – piperidine – 4 – carboxylic acid amide 302-41-0

77

Proheptazine 1,3 – dimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxyazacycloheptane 77-14-5

78

Properidine 1 – methyl – 4 – phenylpiperidine – 4 – carboxylic acid isopropyl ester 561-76-2

79

Racemethorphan (±) – 3 – methoxy – N – methylmorphinan 510-53-2

80

Racemoramide (±) – 4 – [2 – methyl – 4 – oxo – 3,3 – diphenyl – 4 – (1 – pyrrolidinyl)butyl] morpholine 545-59-5

81

Racemorphan (±) – 3 – hydroxy – N – methylmorphinan 297-90-5

82

Remifentanil 1 – (2 – methoxycarbonylethyl) – 4 – (phenylpropionylamino)-piperidine – 4carboxylic acid methyl ester 132875-61-7

83

Sulfentanil N – [4 – (methoxymethyl) – 1 – [2 – (2 – thienyl) – ethyl] – 4 – piperidyl] propionanilide 56030-54-7

84

Thebacon Acethyldihydrocodeinone 466-90-0

85

Thebaine 3,6 – dimethoxy – N- methyl – 4,5 – epoxymorphinadien – 6,8 115-37-7

86

Tilidine (±) – ethyl – trans – 2 – (dimethylamino) – 1 – phenyl – 3 – cyclohexene – 1 – carboxylate 20380-58-9

87

Trimeperidine 1,2,5 – trimethyl – 4 – phenyl – 4 – propionoxypiperidine 64-39-1

IIB. Các chất và muối, đồng phân có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

25B-NBOMe 2- (4 – bromo – 2,5 -dimethoxyphenyl) – N [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1026511-90-9

2

25C-NBOMe 2- (4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl) – N – [(2- methoxyphenyl) methyl] ethanamine 1227608-02-7

3

25I-NBOMe 2- (4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl) -N – [(2-methoxyphenyl) methyl] ethanamine 919797-19-6

4

Acetyldihydrocodeine (5α, 6α) – 4,5 – epoxy – 3 – methoxy – 17 – methyl – morphinan – 6 – ol acetat 3861-72-1

5

Amphetamine (±) – α – methylphenethylamine 300-62-9

6

Codeine (3 – methylmorphine) 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinen – 7 76-57-3

7

Dextropropoxyphene α – (+) – 4 – dimethylamino – 1,2 – diphenyl – 3 – methyl – 2 – butanol propionate 469-62-5

8

Dihydrocodeine 6 – hydroxy – 3 – methoxy – N – methyl – 4,5 – epoxy – morphinan 125-28-0

9

Ethylmorphine 3 – Ethylmorphine 76-58-4

10

Methylphenidate Methyl – α – phenyl – 2 – piperidineacetate 113-45-1

11

Nicocodine 6 – nicotinylcodeine 3688-66-2

12

Nicodicodine 6 – nicotinyldihydrocodeine 808-24-2

13

Norcodeine N – demethylcodeine 467-15-2

14

PMMA Para-methoxy methamphetamine 3398-68-3

15

Propiram N – (1 – methyl – 2 – piperidinoethyl) – N – 2 – pyridylpropionamide 15686-91-6

IIC. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

(1-(5-fluoropentyl)-3-(2-ethylbenzoyl)indole) (2-ethylphenyl) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) methanone

2

(1-(5-fluoropentyl)-3-(2-methylbenzoyl)indole) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(o-tolyl)methanone

3

(1-Pentyl-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone (1-Pentyl-1H-indazol-3-yl) (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

4

(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indazol-3-yl) piperazin-1-yl) methanone

5

(1-Pentyl-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone (1-Pentyl-1H-indol-3-yl) (pyridin-3-yl) methanone

6

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl)methanone (1-pentyl-1H-indol-3-yl)piperazin-1-yl) methanone

7

1-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazol-5-carboxamide 1-(cyclohexylmethyl)-2-(4-ethoxybenzyl)-N,N-diethyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamide 1046140-32-2

8

1-(Phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxylic acid 8-quinolinyl ester quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate

9

1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

10

1-Benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-benzyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide

11

1-Pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-8-yl)-1H-indole-3-carboxamide

12

1Cp-LSD (6aR,9R)-4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide

13

2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxy phenethylamine 66142-81-2

14

2C-E 4 – ethyl – 2,5 – Dimethoxyphenethylamine 71539-34-9

15

2C-H 2,5-dimethoxy-phenethylamine 3600-86-0

16

2-fluorodeschloroketamine (Fluoroketamine) 2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one 111982-50-4

17

2-FMA 2-fluoro-N-α-dimethyl-benzeneethanamine

18

3-(4-Hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindole (4-(hydroxymethyl)phenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

19

3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-morpholin-4-ylethyl)-1H-indole 4-(2-(3-(5-benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1H-indol-1-yl)ethyl)morpholine

20

3-(5-Benzyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indole 2-benzyl-5-(1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-indol-3-yl)-1,3,4-oxadiazole

21

3-FEA N-ethyl-3-fluoro-α-methyl-benzeneethanamine, monohydrochloride 54982-43-3

22

3-Meo-PCP 1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexy]-piperidine 72242-03-6

23

3-MMC 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)-1-propanone 1246816-62-5

24

4,4’-DMAR Para-methyl-4-methylaminorex 364064-08-4

25

4-CEC 1-(4-Chlorophenyl)-2-(ethy lamino)-1-propanone 14919-85-8

26

4-CMC (Clefedrone, 4-chloromethcathinone) 1-(4-chlorophenyl)-2-methylamine)propan-1-one 1225843-86-6

27

4-fluoroamphetamine (4-FA) 1-(4-Fluorophenyl)-2-propanamine 459-02-9

28

4-fluoroisobutyrfentanyl (para Fluoroisobutyrfentanyl, 4-FIBF, pFIBF) N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) isobutyramide 244195-32-2

29

4F-ABUTINACA 1-(4-fluorobutyl)-N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl-1H-indazole-3-carboxamide 1445580-39-1

30

4F-MDMB-BICA (4F-MDMB-BUTICA) methyl 2-({[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl] carbonyl}amino)-3,3-dimethylbutanoate

31

4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA) Methyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate

32

4-HO-DiPT 3-[2-(diisopropylamino) ethyl]-1H-indol-4-ol 63065-90-7

33

4-Hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl) pentan-1-one 4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-one 1445751-38-1

34

4-methylcanthinone 2-amino-1-(4-metylphenyl) propan-1-one 31952-47-3

35

5-APB 1-Benzo furan-5-ylpropan-2-amine 286834-81-9

36

5C-AKB48 N-(adamantan-1-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

37

5-Chloro-NNE1

(5-Cl-MN-24)

1-(5-chloropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide

38

5-Cl-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1801552-02-2

39

5F-AB-001 adamantan-1-yl(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone

40

5F-AB-FUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide

41

5F-AB-PINACA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1800101-60-3

42

5F-ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1863065-82-0

43

5F-ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1863065-90-0

44

5F-AEB ethyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate

45

5F-AKB48

(5F-APINACA)

N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-13-3

46

5F-AMB methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate 1801552-03-3

47

5F-AMBICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1801338-26-0

48

5F-APICA N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 1354631-26-7

49

5F-APP-PINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

50

5F-EMB-PINACA Ethyl 2-[[1-(5-fluoropentyl)indazole-3-carbonyl]amino]-3-methyl-butanoate

51

5F-INPB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate

52

5-fluoropentyl-3-pyridinoylindole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyridin-3-yl)methanone

53

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201, MDMB-2201) (Methyl 2-[[1-(5-fluoropentyl) indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-butanoate) 1971007-88-1

54

5F-MDMB-PINACA methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 1715016-75-3

55

5F-MMB-PICA methyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carbonyl)valinate 1616253-26-9

56

5F-MN-18 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

57

5F-MN-24 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1445580-60-8

58

5F-PB-22 quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate 1411742-41-7

59

5F-PCN 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carboxamide

60

5F-PY-PICA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone

61

5F-PY-PINACA (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)methanone

62

5F-SDB-005 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate

63

5F-SDB-006 N-benzyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide 776086-02-2

64

5F-THJ (5F-THJ-018) 1-(5-fluoropentyl)-N-(quinolin-8-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

65

5F-UR-144 indazole (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanone

66

5-Meo-DiPT 3- [2- (diisopropylamino) ethyl] -5-methoxyindole 4021-34-5

67

5-MeO-MiPT N – [2- (5-methoxy-1H-indol-3-yl) ethyl] – N -methylpropan-2-amin 96096-55-8

68

A-796,260 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-26-7

69

A-796,260 isomer E)-3,4,4-trimethyl-1-(1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)pent-2-en-1-one

70

A-834,735 (1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-57-4

71

A-836,339 (E)-N-(3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethylthiazol-2(3H)-ylidene)-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide 959746-77-1

72

AB-005 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 895155-25-6

73

AB-005 azepane (1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

74

AB-CHMFUPPYCA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide 1870799-79-3

75

AB-CHMICA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide

76

AB-CHMINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carboxamide 1185887-21-1

77

AB-CHMINACA 2’-indazole (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-2-(cyclohexylmethyl)-2H-indazole-3-carboxamide

78

AB-FUBINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-01-2

79

AB-FUBINACA 2- fluorobenzyl (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185282-16-9

80

AB-PICA N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide

81

AB-PINACA (S)-N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3- carboxamide 1445752-09-9

82

AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

83

AB-PINACA N-(3-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(3-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

84

AB-PINACA N-(4-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

85

AB-PINACA N-(5-fluoropentyl) N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide

86

AB-PINACA-N-FluoroPentyl N- (1-amino 3 methyl- 1- oxobutan- 2-yl) – 1- fluoropentyl) – 1H- indazole- 3 cacboxamide

87

Acetyl fentanyl N – (1-Phenethylpiperidin-4-yl) – N – phenylacetamide 3258-84-2

88

Acetylpsilocine (Psilacetine, 4-AcO DMT) 4-Acetoxy-N,N-dimethyl tryptamine, 3-(2′-dimethylaminoethyl)-4-acetoxy-indole 92292-84-7

89

Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl) N-(1-phenylethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide 82003-75-6

90

Alpha-PHP (PV-7,α-pyrrolidinohexanophenon) 1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl) hexan-1-one 13415-86-6

91

Adamantyl-THPINACA N-(adamantan-1-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide

92

ADB-BUTINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide

93

ADB-CHMICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide

94

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H- indazole-3-carboxamide 1863065-92-2

95

ADB-FUBICA (S)-N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamide

96

ADB-FUBINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1445583-51-6

97

ADBICA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1445583-48-1

98

ADB-PINACA N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1633766-73-0

99

ADSB-FUB-187 7-chloro-N-(1-((2-(cyclopropanesulfonamido)ethyl)amino)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

100

AKB-57 adamantan-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

101

Alpha – Pyrrolidinopentiophenone (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone 14530-33-7

102

AM-1220 (1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 134959-64-1

103

AM-1220 azepane (1-((1-methylazepan-3-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

104

AM-1241 (2-iodo-5-nitrophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-48-5

105

AM-1248 adamantan-1-yl(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 335160-66-2

106

AM-1248 azepane adamantan-1-yl(1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl)methanone

107

AM-2201 1 – [(5-fluoropentyl) -1-indole-3-yl] – (naphthalen-1-yl) methanone 335161-24-5

108

AM-2201 4-methoxynaphtyl (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methoxynaphthalen-1-yl)methanone

109

AM-2201 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

110

AM-2232 5-(3-(1-naphthoyl)-1H-indol-1-yl)pentanenitrile 335161-19-8

111

AM-2233 (2-iodophenyl)(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)methanone 444912-75-8

112

AM-356 (5Z,8Z,11Z,14Z)-N-((R)-1-hydroxypropan-2-yl)icosa-5,8,11,14-tetraenamide 157182-49-5

113

AM-6527 N-(5-fluoropentyl) 1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

114

AM-679 (2-iodophenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 335160-91-3

115

AM-694 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone 335161-03-0

116

AM-694 (Chloro) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2-iodophenyl)methanone

117

AMB (MMB-PINACA,AMB-PINACA) methyl (1-pentvl-1H-indazole-3-carbonyl)-L-valinate 1890250-13-1

118

AMB-CHMICA (MMB-CHMICA) methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl) valinate

119

AMB-CHMINACA methyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carbonyl)-valinate 1863066-03-8

120

APICA N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1345973-50-3

121

APINACA (AKB48) N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1345973-53-6

122

APP-CHMINACA N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1185887-14-2

123

Benzylone (BMDP) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(benzylamino)propan-1-one 1823274-68-5

124

Brorphine 1-(1-(1-(4-bromophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzo[d]imidazol-2-one 2244737-98-0

125

Butyrfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbutyramide 1169-70-6

126

BZP 1-Benzylpiperazine 2759-28-6

127

Cannabipiperidiethanone 2-(2-methoxyphenyl)-1-(1-((1-methylpiperidin-2-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 1345970-43-5

128

Carfentanil Methyl 4-(N-propionyl-N-phenylamino)-1 -(2- phenylethyl)-4- piperidinecarboxylate 59708-52-0

129

Crotonylfentanyl (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamide 760930-59-0

130

Cyclopropylfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopropane carboxamide 1169-68-2

131

CBL-018 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate

132

CL-2201 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1391486-12-6

133

CP-47,497 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyloctan-2-yl)phenol 70434-82-1

134

CP-47,497 (C8 + C2)

135

CP-47,497-C6 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylheptan-2-yl)phenol 132296-20-9

136

CP-47,497-C8 Cannabicyclohexanol rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol 70434-92-3

137

CP-47,497-C9 rel-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methyldecan-2-yl)phenol 132296-12-9

138

CP-55,244 (2S,4S,4aS,6R,8aR)-4-(2-hydroxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6- (hydroxymethyl)decahydronaphthalen-2-ol

139

CP-55,940 rel-2-((1R,2R,5R)-5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)-5-(2- methyloctan-2-yl)phenol 83003-12-7

140

CRA-13 naphthalen-1-yl(4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl)methanone 432047-72-8

141

CUMYL-4CNBINACA 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)indazole-3-carboxamide 1631074-54-8

142

CUMYL-5F-P7AICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrole[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

143

CUMYL-5F-PICA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

144

CUMYL-5F-PINACA 1-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-16-6

145

CUMYL-BICA 1-butyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide

146

CUMYL PEGACLONE 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-one 2160555-55-3

147

CUMYL-PICA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indole-3-carboxamide 1400742-32-6

148

CUMYL-PINACA 1-pentyl-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-15-5

149

CUMYL-THPINACA N-(2-phenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl)-1H-indazole-3-carboxamide 1400742-50-8

150

Dexamphetamine (+) – 2 – amino – 1 – phenylpropane 51-64-9

151

Diethylpropion 2-(Diethylamino) propiophenone 90-84-6

152

Dimethyl CP-47,497-C8 rel-2-((1R,5S)-5-hydroxy-3,3-dimethylcyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

153

Diphenidine 1-(1,2-diphenylethyl)piperidine 28383-15-5

154

DOC (2,5-Dimethoxy-4-chloroamphetamine) 1-(4-chloro-2,5-dimethoxy phenyl) propan-2-amine 42203-77-0

155

EAM-2201 (5F-JWH-210) (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone 1364933-60-7

156

EG-018 naphthalen-1-yl(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)methanone

157

EG-2201 (9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 3652-90-2

158

EMB-FUBINACA ethyl (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carbonyl)valinate

159

Ethylone ( RS ) -1- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2- (ethylamino) propane-1-one 1112937-64-0

160

Ethylphenidate ( RS )-ethyl 2-phenyl-2-piperidin-2-yl acetate 57413-43-1

161

Eutylone (bk-EBDB, N-Ethylbutylone) 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) butan-1-one 802855-66-9

162

FDU-NNEI 1-(4-fluorobenzyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-indole-3-carboxamide

163

FDU-PB-22 naphthalen-1-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate 1883282-94-3

164

Fenethylline 7 – [2 – (α – methylphenethyl – amino) ethyl] theophylline 3736-08-1

165

FUB-144 (FUB-UR-144) [1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone

166

FUB-AKB-48 N-((3s,5s,7s)-adamantan-1-yl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide

167

FUB-AMB (AMB-FUBINACA, MMB-FUBINACA) methyl (1 -(4-fluoroben/yl)- 1H- inda/ole-3 -carbonyl)valinate 1715016-76-4

168

FUBIMINA (1-(5-fluoropentyl)-1H- benzo [d]imidazol-2-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

169

FUB-JWH-018 (1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

170

FUB-PB-22 quinolin-8-yl 1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxylate 1800098-36-5

171

Furanylfentanyl N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin- 4-yl]furan-2-carboxamide 101345-66-8

172

GHB γ-Hydroxybutyric acid 591-81-1

173

HU-210 (6aR, 10aR)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol 112830-95-2

174

HU-211 (6a,10a)-9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol 112924-45-5

175

HU-308 (4-(2,6-dimethoxy-4-(2-methyloctan-2-yl)phenyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl) methanol 256934-39-1

176

HU-331 (1’R)-6-hydroxy-3′-methyl-4-pentyl-6′-(prop-1-en-2-yl)-[1,1′-bi(cyclohexane)]-2′,3,6-triene-2,5-dione 137252-25-6

177

inzpb-22 quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate 1445579-61-2

178

Isotonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine 14188-81-9

179

JTE-907 N-(benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethyl)-7-methoxy-2-oxo-8-(pentyloxy)-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide 282089-49-0

180

JWH-007 (2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-10-6

181

JWH-015 (2-methyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 155471-08-2

182

JWH-018 1-pentyl-3-(1-naphthoyl) indole 209414-07-3

183

JWH-018 adamantyl (AB-001) adamantan-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1345973-49-0

184

JWH-018 cyclohexylmethyl (1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

185

JWH-018 isopentyl (1-isopentyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

186

JWH-018 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

187

JWH-018 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

188

JWH-018 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

189

JWH-019 (1-hexyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 209414-08-4

190

JWH-022 naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 209414-16-4

191

JWH-030 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone 162934-73-8

192

JWH-071 (1-ethyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

193

JWH-073 1-butyl-3-(1-naphthoyl) indole 208987-48-8

194

JWH-073 (4-methylnaphthyl) (1-butyl-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

195

JWH-081 (4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 210179-46-7

196

JWH-122 (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 619294-47-2

197

JWH-122 5-Methyl-naphty (5-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

198

JWH-122 N-(4-pentenyl) (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)methanone 1445577-68-3

199

JWH-122 N-(4-pentenyl)-2-methylindole (4-methylnaphthalen-1-yl)(1-(4-pentenyl) -2-methylindole)-1H-indol-3-yl)methanone

200

JWH-122 N-(5-chloropentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3 -yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone 1445578-25-5

201

JWH-122 N-(5-hydroxypentyl) (1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone 1379604-68-8

202

JWH-145 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl)methanone

203

JWH-175 (1-pentylindol-3-yl)naphthalen-1-ylmethane 619294-35-8

204

JWH-182 (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(4-propylnaphthalen-1-yl)methanone 824960-02-3

205

JWH-200 (1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 103610-04-4

206

JWH-201 2-(4-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-47-6

207

JWH-203 2-(2-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-54-5

208

JWH-206 2-(4-chlorophenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-58-9

209

JWH-210 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-81-1

210

JWH-213 (4-ethylnaphthalen-1-yl)(2-methyl-1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 824959-83-3

211

JWH-250 1-pentyl-3-(2-methoxyphenylacetyl) indole 864445-43-2

212

JWH-251 1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-2-(o-tolyl)ethan-1-one 864445-39-6

213

JWH-267 (2-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

214

JWH-302 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 864445-45-4

215

JWH-307 (5-(2-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-26-7

216

JWH-368 (5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H-pyrrol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 914458-31-4

217

JWH-370 naphthalen-1-yl(1-pentyl-5-(o-tolyl)-1H-pyrrol-3-yl)methanone 914458-22-3

218

JWH-387 (4-bromonaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 207227-49-4

219

JWH-398 (4-chloronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone 1292765-18-4

220

JWH-412 (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

221

JWH-412 N-(-5-fluoropentyl) (4-fluoronaphthalen-1-yl)(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)methanone

222

Levamphetamine 1 – α – methylphenethylamine 156-34-3

223

Levomethamphetamine (-) – N,α – dimethylphenethylamine 537-46-2

224

LS-91297 (4-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-indol-3-yl)methanone

225

LTI-701 1-(5-fluoropentyl)-N-phenyl-1H-indole-3-carboxamide

226

LY-2183240 5-([1,1′-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1-carboxamide

227

LY2183240-2′-isomer 5-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-2H-tetrazole-2-carboxamide

228

M5FPIC methyl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

229

MAM-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone 1354631-24-5

230

MAM-2201 N-(2-Fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

231

MAM-2201 N-(3-Fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

232

MAM-2201 N-(4-Fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

233

MAM-2201 N-(4-hydroxypentyl) (1-(4-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl)(4-methylnaphthalen-1-yl)methanone

234

M-CHMIC methyl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate

235

MCPP (mCPP) Meta – Chlorophenyl piperazine 6640-24-0

236

MDMB-CHMCZCA methyl 2-(9-(cyclohexylmethyl)-9H-carbazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate

237

MDMB-CHMICA methyl (S)-2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoate 1971007-95-0

238

MDMB-CHMINACA methyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 1185888-32-7

239

MDMB-FUBICA Methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 1971007-91-6

240

MDMB-FUBINACA methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate 1715016-77-5

241

MDMB-4en-PINACA 3-methyl-N-[[1-(4-penten-1-yl)-1H-indazol-3-yl]carbonyl]-L-valine, methyl ester 2504100-70-1

242

MDPBP (RS)-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-butanone 784985-33-7

243

MDPV (RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one 687603-66-3

244

Mecloqualone 3 – (o – chlorophenyl) – 2 – methyl – 4 – (3H) – quinazolinone 340-57-8

245

Mephedrone 4- methyl methcathinone 1189805-46-6

246

Mepirapim (4-methylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

247

Methamphetamine (+) – (S) – N – α – dimethylphenethylamine 537-46-2

248

Methamphetamine racemate (±) – N, α– dimethylphenethylamine 7632-10-2

249

Methaqualone 2 – methyl – 3 – o – tolyl – 4 – (3H) – quinazolinone 72-44-6

250

Methoxetamine (MXE) 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone 1239943-76-0

251

Methoxyacetylfentanyl 2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide 101345-67-9

252

Methylone 3,4 – methylenedioxy – N – methylcathinone 186028-79-5

253

Metonitazene N,N-diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine 14680-51-4

254

MMB-018 (MMB-PICA,AMB-PICA) methyl (1-pentyl-1H-indole-3-carbonyl) valinate 1971007-97-2

255

MMB-022 (MMB-4en- PICA) Methyl 3 -methyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl] formamido} butanoate

256

MMB-FUBICA (AMB-FUBICA) methyl 2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3-methylbutanoate 1971007-90-5

257

MN-18 N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

258

MN-24

(AM-6527; NNE1)

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 1338925-11-3

259

MO-CHMINACA 1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylate

260

MPA

(Methiopropamine)

1- (thiophen-2-yl) -2- methylaminopropane 801156-47-8

261

MT-45 1-xyclohexyl-4 (1,2-diphenylethyl) piperazine 52694-55-0

262

N-(1-Amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxamide
N-(1-Amino-3-methyl-1oxobutan-2-yl)-1-(phenylmethyl)-1H-indole-3-carboxamide N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-benzyl-1H-indole-3-carboxamide
N-(2-Methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamine N-(2-methoxyethyl)-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)propan-2-amine 1400742-45-1

265

N-(6-Quinolinyl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide 1-pentyl-N-(quinolin-6-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

266

N-(Naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

267

N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide N-(naphthalen-1-yl)-1-pentyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamide

268

N,N-Diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol- methanamine N-ethyl-N-((2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)thiazol-4-yl)methyl)ethanamine 1400742-46-2

269

Naphthalen-1-yl(1-(pent-4-enyl)-1H-pyrrolo[2,3- b]pyridin-3-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanone

270

Naphthalen-1-yl(1-(pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanone

271

Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone Naphthalen-1-yl-(1-pentyl-1H-7-azaindol-3-yl)methanone

272

Naphthalen-1-yl-1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate naphthalen-1-yl 1-benzyl-1H-indole-3-carboxylate

273

N-Ethylnorpentylone (Ephylone) 1-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino) pentan-1-one 17763-02-9

274

N-Ethylhexedrone

(NEH, Hexen, Ethyl-Hex)

2-(Ethylamino)-1-phenyl-1-hexanone 802857-66-5

275

N-methyl ethylone 1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethyl(methyl)amino)propan-1-one

276

NM-2201 naphthalen-1-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

277

NNEI 2’-indazole isomer N-(naphthalen-1-yl)-2-pentyl-2H-indazole-3-carboxamide

278

Ocfentanil N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) acetamide 101343-69-5

279

ORG 27569 5-chloro-3-ethyl-N-(4-(piperidin-1-yl)phenethyl)-1H-indole-2-carboxamide

280

ORG 27759 N-(4-(dimethylamino)phenethyl)-3-ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxamide

281

ORG 29647 N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2-carboxamide

282

Orthofluorofentanyl (2-Fluorofentanyl) N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) propionamide 910616-29-4

283

PB-22 (QUPIC) quinolin-8-yl 1-pentyl-1H-indole-3-carboxylate 1400742-17-7

284

PB-22 N-(2-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(2-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate

285

PB-22 N-(4-fluoropentyl) quinolin-8-yl 1-(4-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxylate

286

Parafluorobutyrylfentanyl (4-Fluorobutyrfentanyl) N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenethyl piperidin-4-yl) butyramide 244195-31-1

287

Pentedrone (±) -1-phenyl-2- (metylamino) pentan-1-one 879722-57-3

288

Phencyclidine 1 – (1 – phenylcyclohexyl) piperidine 77-10-1

289

Phenazepam 7-Bromo-5- (2-clophenyl) -1,3-dihydro-2 H –1,4-benzodiazepine-2-one 51753-57-2

290

Phenmetrazine 3 – methyl – 2 – phenylmorpholine 134-49-6

291

Pholcodine 3 – morpholinylethylmorphine 509-67-1

292

Pravadoline (WIN 48,098) (4-methoxyphenyl)(2-methyl-1-(2-morpholinoethyl)-1H-indol-3-yl) methanone 92623-83-1

293

Propylphenidate (PPH) Propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl) acetate 1071564-47-0

294

PX-1 N-(1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide

295

QUCHIC (BB-22) quinolin-8-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carboxylate 1400742-42-8

296

Quinolin-8-yl-1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate quinolin-8-yl 1-benzyl-1H-indazole-3-carboxylate

297

RCS-2 butyl 1-butyl-2-(2-methoxyphenyl)-1H-indole-3-carbaldehyde 1345966-63-3

298

RCS-3 2-(3-methoxyphenyl)-1-(1-pentyl-indol-3-yl) methanone 1379922-51-6

299

RCS-4 (4-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone 1345966-78-0

300

RCS-4 butyl (4-methoxyphenyl)(1-butyl-1H-indol-3-yl) methanone

301

RCS-4 ortho isomer (2-methoxyphenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone

302

RCS-8

(SR-18; BTM-8)

1-(1-(2-cyclohexylethyl)-1H-indol-3-yl)-2-(2-methoxyphenyl)ethan-1-one 1345970-42-4

303

Rimonabant 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide 168273-06-1

304

SDB-005 naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate

305

SDB-006 N-benzy 1-1-pentyl-1H-indole-3-carboxamide 695213-59-3

306

Secobarbital 5 – ally – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-73-3

307

Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyltetrahydrofuran-2-carboxamide 2142571-01-3

308

TFMPP 1[3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine 15532-75-9

309

THJ-018 naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl) methanone 1364933-55-0

310

THJ-2201 (1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(naphthalen-1-yl) methanone 1801552-01-1

311

Tramadol (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol 27203-92-5

312

Trans-CP 47,497-C8 2-[(1S,3S)-3-hydroxycyclohexyl]-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

313

U-47700 3,4-dichloro-N-[(1R,2R)-2-(dimetylamino)cyclohexyl]-N– methyl benzamide 82657-23-6

314

UR-144 (KM-X1) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 1199943-44-6

315

UR-144 N-(3-chloropentyl) (1-(3-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

316

UR-144 N-(4-pentenyl) (1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

317

UR-144 N-(5-bromopentyl) (1-(5-bromopentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 1628690-26-5

318

UR-144 N-(5-chlorophentyl) (1-(5-chloropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 1445577-42-3

319

UR-144 N-heptyl (1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone 1616469-06-7

320

URB447 (4-amino-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-5-phenyl-1H-pyrrol-3-yl) (phenyl) methanone

321

URB597 (3′-carbamoyl-[1,1′-biphenyl]-3-yl)(cyclohexyl)carbamate 546141-08-6

322

URB-602 cyclohexyl [1,1′-biphenyl]-3-yl carbamate 565460-15-3

323

URB754 6-methyl-2-(p-tolylamino)-4H-benzo[d][1,3]oxazin-4-one 86672-58-4

324

Valerylfentanyl N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide 122882-90-0

325

WIN 55, 212-2 (R)-(5-methyl-3-(morpholinomethyl)-2,3-dihydro-[1,4]oxazino[2,3,4- hi]indol-6-yl)(naphthalen-1-yl)methanone 131543-23-2

326

XLR-11 (1-(5-Fluoro-pentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone 1364933-54-9

327

XLR-11 N-(2-fluoropentyl) (1-(2-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

328

XLR-11 N-(3-fluoropentyl) (1-(3-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

329

XLR-11 N-(4-fluoropentyl) (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) methanone

330

XLR-12 (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)(1-(4,4,4-trifluorobutyl)-1H-indol-3- yl) methanone 895155-78-9

331

Zipeprol α – (α – methoxybenzyl) – 4 – (β – methoxyphenethyl)-1-piperazineethanol 34758-83-3

IID. Các chất sau

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Lá Coca

 

DANH MỤC III

CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, KIỂM NGHIỆM, GIÁM ĐỊNH, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ, THÚ Y THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Danh Mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất dưới đây:

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

1

Allobarbital 5,5 – diallylbarbituric acid 52-43-7

2

Alprazolam 8 – chloro -1 – methyl – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo [4,3 – a] [1,4] – benzodiazepine 289981-97-7

3

Aminorex 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazoline 2207-50-3

4

Amobarbital 5 – ethyl – 5 – isopentylbarbituric acid 57-43-2

5

Barbital 5,5 – diethylbarbituric acid 57-44-3

6

Benzfetamine N – benzyl – N – α – dimethylphenethylamine 156-08-1

7

Bromazepam 7 – bromo -1,3 – dihydro – 5 – (2 – pyridyl) – 2– 1,4 – benzodiazepin – 2 -one 1812-30-2

8

Buprenorphine 21 – cyclopropyl 7 – α – [(S) – 1- hydroxy -1,2,2 trimethylpropyl] – 6,14 – endo -ethano -6,7,8,14 – tetrahydrooripavine 52485-79-7

9

Butalbital 5 – allyl – 5 – isobutylbarbituric acid 77-26-9

10

Butobarbital 5 – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 77-28-1

11

Camazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 benzodiazepin – 2 – one dimethylcarbamate (ester) 36104-80-0

12

Cathine ((+)norpseudoephedrine) (+) – (R)- α – [(R) – 1 – aminoethyl] benzylalcohol 492-39-7

13

Chlordiazepoxide 7 – chloro – 2 – (methylamino) – 5 – phenyl – 3H – 1,4 – benzodiazepine – 4 – oxide 58-25-3

14

Clobazam 7 – chloro -1 – methyl – 5 – phenyl – 1– 1,5 – benzodiazepine – 2,4 (3H, 5H) – dione 22316-47-8

15

Clonazepam 5 – (o– chlorophenyl) – 1,3 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepine – 2 – one 1622-61-3

16

Clonazolam 6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 33887-02-4

17

Clorazepate 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 2 – oxo – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine – 3 – carboxylic acid 23887-31-2

18

Clotiazepam 5-(2-chlorophenyl) -7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl -2H -thieno[2,3,e] – 1-4 -diazepin – 2 – one 33671-46-4

19

Cloxazolam 10 – chloro – 11b – (o – chlorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolon – [3,2-d][1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24166-13-0

20

Cyclobarbital 5 – (1-cyclohexen-1-yl) -5-ethylbarbituric acid 52-31-3

21

Delorazepam 7 – chloro – 5 – (o-chlorophenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 2894-67-9

22

Diazepam 7 – chloro -1,3- dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin -2 – one 439-14-5

23

Diclazepam 7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one 2894-68-0

24

Estazolam 8-chloro – 6 – phenyl – 4H – s – triazolo – [4,3 – a] [1,4 – benzodiazepin 29975-16-4

25

Ethchlorvynol 1 – choloro-3 – ethyl – 1 – penten – 4yn – 3 – ol 113-18-8

26

Ethinamate 1 – ethynylcyclohexanolcarbamate 126-52-3

27

Ethylloflazepate Ethyl -7-chloro-5-(o – fluorophenyl)-2-3-dihydro -2-oxo-1H-1,4- benzodiazepin-3-carboxylate 29177-84-2

28

Etilamfetamine N-ethyl – α – methylphenylethylamine 457-87-4

29

Etizolam 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno [3,2-f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepine 40054-69-1

30

Fencamfamine N-ethyl – 3 – phenyl – 2 – norbomanamine 1209-98-9

31

Fenproporex (±) – 3 – [(α – methylphenylethyl) aminol propionitrile 16397-28-7

32

Flualprazolam 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4] triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine 28910-91-0

33

Flubromazolam 8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine 612526-40-6

34

Fludiazepam 7 – chloro – 5 – (o – fluorofenyl) -1,3 – dihydro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 3900-31-0

35

Flunitrazepam 5 – (o – fluorophenyl) – 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1622-62-4

36

Flurazepam 7-chloro-1-[2-(diethylamino) ethyl] -5 -(o-fluorophenyl) -1,3 -dihydro -2H -1,4 – benzodiazepin -2 -one 17617-23-1

37

Glutethimide 2 – ethyl – 2 – phenylglutarimide 77-21-4

38

Halazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2,2,2 – trifluoroethyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 23092-17-3

39

Haloxazolam 10 – bromo – 11b – (o – fluorophenyl) – 2,3,7,11b – tetrahydrooxazolo [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 6 – (5H) – one 59128-97-1

40

Ketamine (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2-methylaminocyclohexanone 6740-88-1

41

Ketazolam 11 – chloro – 8 – 12b – dihydro – 2,8 – dimethyl – 12b – phenyl – 4H – [1,3] – oxazino [3,2 – d] [1,4] benzodiazepin – 4,7 (6H) – dione 27223-35-4

42

Lefetamine (SPA) (-) – N,N – dimethyl – 1,2 – diphenylethylamine 7262-75-1

43

Loprazolam 6 – (o- chlorophenyl) -2,4 -dihydro – 2-[(4-methyl -1 -[piperazinyl) methylene] – 8 – nitro – 1 –H– imidazo -[1,2 – a] [1,4] benzodiazepin- 1 -one 61197-73-7

44

Lorazepam 7 – chloro – 5 – (o – chlorofenyl) – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-49-1

45

Lormetazepam 7-chloro-5 -(o -chlorofenyl) -1,3-dihydro -3 hydroxy-1-methyl-2H -1,4-benzodiazepin-2 – one 848-75-9

46

Mazindol 5 – (p-chlorophenyl) – 2,5 dihydro – 3H– imidazo – (2,1 – a) isoindol – 5 – ol 22232-71-9

47

Medazepam 7 – chloro – 2,3 – dihydro – 1 – methyl – 5 – phenyl – 1H – 1,4 – benzodiazepine 2898-12-6

48

Mefenorex N-(3  chloropropyl) – α – methylphenethylamine 17243-57-1

49

Meprobamate 2-methyl -2-propyl -1,3 -propanediol dicarbamate 57-53-4

50

Mesocarb 3 – (α – methylphenethyl) – N – (phenylcarbamoyl) syndnoneimine 34262-84-5

51

Methylphenobarbital 5 – ethyl – 1 – methyl – 5 – phenylbarbituric acid 115-38-8

52

Methyprylon 3,3 – diethyl – 5 – methyl – 2,4 – piperidine – dione 125-64-4

53

Midazolam 8 – chloro – 6 – (o – fluorophenyl) – 1 – methyl – 4H- imidazo – [1,5 – a] [1,4] – benzodiazepin 59467-70-8

54

Nimetazepam 1,3 – dihydro -1 – methyl – 7 – nitro – 5 – phenyl – 2H – 1,4- benzodiazepin – 2 – one 2011-67-8

55

Nitrazepam 1,3- dihydro – 7 – nitro – 5 phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 146-22-5

56

Nordazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 1088-11-5

57

Oxazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 3 – hydroxy – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 604-75-1

58

Oxazolam 10 – chloro – 2,3,7,11b – tetrahydro – 2 – methyl – 11b – phenyloxazolo [3,2 – d][1,4] benzodiazepin – 6(5H) – one 24143-17-7

59

Pemoline 2 – amino – 5 – phenyl – 2 – oxazolin – 4 – one 2152-34-3

60

Pentazocine (2R*,6R*, 11R*) – 1,2,3,4,5,6 – hexahydro – 6,11 – dimethyl – 3 – (3 – methyl – 2 – butenyl) – 2,6 – methano – 3 – benzazocin – 8 – ol 55643-30-6

61

Pentobarbital 5 – ethyl – 5 – (1 – methylbutyl) barbituric acid 76-74-4

62

Phendimetrazine (+) – 3,4 – dimethyl – 2 – phenylmorpholine 634-03-7

63

Phenobarbital 5 – ethyl – 5 – phenylbarbituric acid 50-06-6

64

Phentermine α, α – dimethylphenethylamine 122-09-8

65

Pinazepam 7 – chloro – 1,3 – dihydro – 5 – phenyl – 1 – (2 – propynyl) – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 52463-83-9

66

Pipradrol 1 – 1 – diphenyl – 1 – (2 – piperidyl) – methanol 467-60-7

67

Prazepam 7 -chloro -1 -(cyclopropylmethyl) -1,3 -dihydro -5 -phenyl -2-1,4 -benzodiazepin -2 -one 2955-38-6

68

Pyrovalerone 4’ – methyl – 2 – (1 – pyrrolidinyl) valerophenone 3563-49-3

69

Secbutabarbital 5 – sec – butyl – 5 – ethylbarbituric acid 125-40-6

70

Temazepam 7 – chloro -1,3 – dihydro – 3 – hydroxy -1 – methyl – 5 – phenyl – 2H – 1,4 – benzodiazepin – 2 – one 846-50-4

71

Tetrazepam 7 -chloro -5 -(1 -cyclohexen- 1-yl) -1,3 – dihydro -1 methyl – 2H -1,4 – benzodiazepin-2 – one 10379-14-3

72

Tiletamine 2-(ethylamino)-2-thiophen-2-yl cyclohexan -1- one 14176-49-9

73

Triazolam 8 – chloro – 6 – (o – chlorophenyl) – 1 – methyl – 4H – s – triazolo [4,3 – a] [1,4] benzodiazepine 28911-01-5

74

Vinylbital 5 – (1 – methylbutyl) – 5 – vinylbarbituric acid 2430-49-1

75

Zolazepam 4 – (2 – fluorophenyl) – 1,3,8 – trimethyl 6H – pyrazolo [3,4-e] [1,4] diazepin – 7 -one 31352-82-6

76

Zolpidem N, N, 6 – trimethyl – 2 – p – tolylimidazol [1,2 – a] pyridine – 3 – acetamide 82626-48-0

 

DANH MỤC IV

CÁC TIỀN CHẤT

IVA: Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy.

Danh mục này bao gồm cả các muối có thể tồn tại của các chất có đánh dấu *.

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

Mã số hàng hóa

Cơ quan quản lý

1

1 -boc-4-AP tert-Butyl 4-(phenylamino) piperidine-1-carboxylate 125541-22-2

Bộ Công an

2

1-phenyl-2-propanone (P2P) 1-phenyl-2-propanone 103-79-7 2914.31.00

Bộ Công Thương

3

3,4-MDP-2P-methyl glycidate (PMK glycidate) 2-oxiranecarboxylic acid,3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-, methyl ester 13605-48-6 2932.99.90

Bộ Công an

4

3,4-MDP-2P-methyl glycidic acid (PMK glycidic acid) 2-oxiranecarboxylic acid, 3-(1,3-benzo dioxol-5-yl)-2-methyl- 2167189-50-4 2932.99.90

Bộ Công an

5

4-ANPP * 4-aminophenyl-1-phenethylpiperidine 21409-26-7 2933.39.90

Bộ Công an

6

4-AP N-Phenyl-4-piperidinamine 23056-29-3

Bộ Công an

7

Acetic anhydride Acetic oxide 108-24-7 2915.24.00

Bộ Công Thương

8

Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 3-oxo-2-phenylbutanenitrile 4468-48-8 2926.40.00

Bộ Công Thương

9

Alpha-phenylaceto acetamide (APAA) 3-oxo-2-phenylbutanamide 4433-77-6 2924.29.90

Bộ Công an

10

Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone Alpha-bromo-(o-chlorophenyl)-cyclopentyl ketone

Bộ Công an

11

Anthranilic acid* 2 – Aminobenzoic acid 118-92-3 2922.43.00

Bộ Công Thương

12

Benzaldehyde Benzaldehyde 100-52-7 2912.21.00

Bộ Công Thương

13

Benzyl cyanide 2-Phenylacetonenitrile 140-29-4 2926.90.00

Bộ Công Thương

14

Cyclopentyl bromide Bromocyclopentane 137-43-9 2903.89.90

Bộ Công Thương

15

Cyclopentyl chloride Chlorocyclopentane 930-28-9 2903.89.00

Bộ Công Thương

16

Cyclopentyl magnesium bromide Cyclopentyl magnesium bromide 33240-34-5 2903.89.00

Bộ Công Thương

17

Ephedrine* (1R,2R)-2-methy lamino-1-phenyl propan – 1 – ol 299-42-3 2939.41.00

Bộ Y tế

18

Ergometrine* N – (2 – hydroxy – 1 – methylethyl) – D (+) – lysergamide 60-79-7 2939.61.00

Bộ Y tế

19

Ergotamine* Ergotaman-3’,6’,18 – trione, 12-hydroxy-2-methyl -5’- (phenylmethyl) -(5’a) 113-15-5 2939.62.00

Bộ Y tế

20

Gamma-butyro lactone (GBL) Dihidrofuran-2(3H)-one 96-48-0 2932.20.90

Bộ Công Thương

21

Hydroxylimine 1-hydroxycyclopentyl -(o-chlorophenyl)-ketone-N-methylimine 90717-16-1 2925.29.00

Bộ Công an

22

Isosafrole 1,3 – Benzodioxole – 5 – (1 – propenyl) 120-58-1 2932.91.00

Bộ Công Thương

23

Lysergic acid* (8b) – 9,10 – didehydro – 6 – methylergolin – 8 – carboxylic acid 82-58-6 2939.63.00

Bộ Công Thương

24

Methyl alpha-phenyl acetoacetate (MAPA) Methyl 3-oxo-2-phenylbutanoate 16648-44-5 2918.30.00

Bộ Công an

25

N-acetylanthranilic acid* 1 – Acetylamino – 2 – carboxybenzene 89-52-1 2924.23.00

Bộ Công Thương

26

N-Ethylephedrine* 1-Ethylephedrine 7681-79-0 2939.49.90

Bộ Y tế

27

N-Ethyl pseudoephedrine* Ethyl methylamino-phenyl-propane -1-ol 258827- 65-5 2939.49.90

Bộ Y tế

28

N-Methylephedrine* (1R,2S)-2-(Dimethylamino)-1-phenyl–1-propanol 552-79-4 2939.49.90

Bộ Y tế

29

N-Methyl pseudoephedrine* Dimethylamino-phenyl-propane-1-ol 51018-28- 1 2939.49.90

Bộ Y tế

30

Norephedrine (Phenylpropanolamine) α-(1-Aminoethyl) enzylalcohol 14838-15-4 2939.44.00

Bộ Công an

31

Norfentanyl N-phenyl-N-4-piperidinyl-propanamide 1609-66-1

Bộ Công an

32

N-Phenethyl-4-piperidinone (NPP) 1- (2-Phenylethyl) piperidine-4-one 39742-60 2933.39.90

Bộ Công an

33

o-Chlorobenzonitrile 2-Chlorobenzonitrile 873-32-5 2926.90.00

Bộ Công Thương

34

o-Bromobenzonitrile 2-Bromobenzonitrile 2042-37-7 2926.90.00

Bộ Công Thương

35

o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone 6740-85-8 2914.29.90

Bộ Công an

36

Phenylacetic acid* Benzeneacetic acid 103-82-2 2916.34.00

Bộ Công Thương

37

Piperidine* Cyclopentimine 110-89-4 2933.32.00

Bộ Công Thương

38

Piperonal* 1,3-Benzodioxole-5-carbaldehyde 120-57-0 2932.93.00

Bộ Công Thương

39

Piperonyl methyl ketone 3,4 – methylenedioxyphenyl-2-propanone 4676-39-5 2932.92.00

Bộ Công Thương

40

Propiophenone 1-phenyl-1-propanone 93-55-0 2914.39.00

Bộ Công Thương

41

Pseudoephedrine* (1S, 2S) – 2-methylamino -1- phenyl propane -1-ol 90-82-4 2939.42.00

Bộ Y tế

42

Safrole 5-(prop-2-en-1-yl)-2H-1,3-benzodioxole 94-59-7 2932.94.00

Bộ Công Thương

IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.

STT

Tên chất

Tên khoa học

Mã thông tin CAS

Mã số hàng hóa

Cơ quan quản lý

1

Acetic acid Ethanoic acid 64-19-7 2915.21.00

Bộ Công Thương

2

Acetone 2-propanone 67-64-1 2914.11.00

Bộ Công Thương

3

Acetyl chloride Acetyl chloride 75-36-5 2915.90.10

Bộ Công Thương

4

Ammonium formate Ammonium formate 540-69-2 2915.12.00

Bộ Công Thương

5

Diethylamine N-ethylethanamine 109-89-7 2921.19.00

Bộ Công Thương

6

Ethyl ether 1-1’-oxybis[ethane] 60-29-7 2909.11.00

Bộ Công Thương

7

Ethylene diacetate 1,2-ethanediol diacetate 111-55-7 2915.39.90

Bộ Công Thương

8

Formamide Methanamide 75-12-7 2924.19.90

Bộ Công Thương

9

Formic Acid Methamoic Acid 64-18-6 2915.11.00

Bộ Công Thương

10

Hydrochloric acid Hydrochloric acid 7647-01-0 2806.10.00

Bộ Công Thương

11

Methyl ethyl ketone 2-Butanone 78-93-3 2914.12.00

Bộ Công Thương

12

Methylamine Methanamine 74-89-5 2921.11.00

Bộ Công Thương

13

Nitroethane Nitroethane 79-24-3 2904.20.90

Bộ Công Thương

14

Potassium permanganate Potassium permanganate 7722-64-7 2841.61.00

Bộ Công Thương

15

Sulfuric acid Sulfuric acid 7664-93-9 2807.00.00

Bộ Công Thương

16

Tartaric acid 2,3-Dihydroxy butanedioic acid 526-83-0

87-69-4

133-37-9

2918.12.00

Bộ Công Thương

17

Thionyl chloride Thionyl chloride 7719-09-7 2812.17.00

Bộ Công Thương

18

Toluene Methyl benzene 108-88-3 2902.30.00

Bộ Công Thương

Ghi chú: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quản lý các tiền chất dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc thú y theo quy định tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy 2021

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi, hướng dẫn, thực hiện thủ tục liên quan, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Mai Phong để được hướng dẫn

chi tiết.

CÔNG TY LUẬT TNHH MAI PHONG

Trụ sở chính: Số nhà 202, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

VPGD : Phòng 205 Tòa nhà A6B Khu Đô Thị Mới Nam Trung Yên – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội

Websibte: www.kienthucphapluat.vn

Email:luatsumaiphong@gmail.com

Tel: (024) 62. 810. 711- Fax : (024) 62. 810. 722 – Hotline: 097. 420. 6766

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *