Giá khởi điểm đấu giá tài sản

Giá khởi điểm đấu giá tài sản

By admin - Tháng Mười Hai 24, 2018

Khoản 3 Điều 5 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định: “3. Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống.

Như vậy có hai phương thức xác định giá khởi điểm là phương thức trả giá lên và đặt giá xuống.

1. Thời điểm xác định giá khởi điểm

Khoản 1 Điều 8 Luật đấu giá tài sản 2016 quy định giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định tại thời điểm sau:

– Trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

– Trước khi thành lập Hội đồng đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

– Trước khi tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tự đấu giá.

2. Xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật đấu giá tài sản 2016  như sau:

– Đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này thì giá khởi điểm được xác định theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

– Đối với tài sản đấu giá quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này thì giá khởi điểm do người có tài sản đấu giá tự xác định hoặc ủy quyền cho tổ chức đấu giá tài sản hoặc cá nhân, tổ chức khác xác định.

Tài sản đấu giá được giám định theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu của người tham gia đấu giá và được sự đồng ý của người có tài sản đấu giá. Trình tự, thủ tục giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó. Trong trường hợp giám định theo yêu cầu thì người yêu cầu thanh toán chi phí giám định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *