Biện pháp bảo đảm ký cược theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Biện pháp bảo đảm ký cược theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

By admin - Tháng Mười Một 3, 2018

Biện pháp bảo đảm kí cược được quy định tại Điều 329 Bộ Luật Dân sự 2015:

1. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

2. Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trả tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.

Theo quy định của điều luật trên thì ký cược là việc bên thuê tài sản là “động sản” giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Theo đó, ký cược chỉ áp dụng đối với những hợp đồng thuê tài sản trong trường hợp tài sản thuê phải là “động sản” và tài sản ký cược không phải là quyền tài sản. Mục đích của ký cược là nhằm buộc bên thuê phải trả lại tài sản, và để bảo vệ các quyền lợi của bên cho thuê tài sản. Khi ký cược, hai bên phải thỏa thuận về thời hạn khi nào bên thuê phải trả lại tài sản.

Thời hạn ký cược là thời hạn thuê tài sản: Theo nguyên tắc và để đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, giá trị tài sản ký cược phải tương đương hoặc cao hơn giá trị tài sản cho thuê (nếu các bên không có thỏa thuận khác). Vê hình thức ký cược, BLDS 2015 không quy định bắt buộc ký cược phải theo một hình thức nhất định (có thể bằng văn bản, hoặc bằng lời nói).

Về việc xử lý tài sản ký cược: Nếu bên thuê trả lại tài sản thuê theo như thỏa thuận thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê chứ tài sản ký cược không đương nhiên thuộc sở hữu của bên cho thuê (điểm khác biệt so với đặt cọc); Tài sản ký cược chỉ thuộc sở hữu bên cho thuê khi tài sản thuê không còn để trả lại (tài sản thuê bị mất, bị tiêu hủy hoặc đã chuyển giao cho người thứ ba… ). Trong việc xử lý tài sản ký cược thì có một số vấn đề như sau:

– Trong trường hợp bên.thuê trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê phải trả lại tài sản ký cược (nhưng sẽ trừ đi tiền thuê chưa trả) hoặc tiền thuê hai bên sẽ thỏa thuận thanh toán riêng. Bên thuê (bên ký cược) phải, thanh toán cho bên cho thuê (bên nhận ký cược) chi phí hợp lý (nếu có) để bảo quản, giữ gìn tài sản ký cược trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; ngược lại thì bên cho thuê (bên nhận ký cược) có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản ký cược, không được khai thác, sử dụng tài sản đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, bên nhận ký cược không được xác lập giao dịch đốì với tài sản ký cược trừ trường hợp bên ký cược đồng ý.

– Trong trường hợp bên thuê cố tình không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu Tòa áíi buộc bên thuê phải trả lại tài sản thuê và việc trả lại tài sản thuê và tài sản ký cược sẽ được thực hiện cùng một lúc.

– Trong trường hợp tài sản thuê không còn để trả lại (vì lý do tài sản thuê bị mất hoặc bị tiêu hủy…) thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê và chấm dứt nghĩa vụ của bên thuê với bên cho thuê. Các bên cần thận trọng trong việc thỏa thuận về tài sản ký cược. Tại thời điểm hai bên phải trả lại tài sản mà có sự thay đổi khách quan giá trị tài sản thuê hoặc tài sản ký cược theo hướng tăng lên hay giảm đi so với giá trị ban đầu tại thòi điểm chuyển giao tài sản thì các bên không có quyền yêu cầu thanh toán chênh lệch (trừ khi các bên có thỏa thuận khác).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *